Békesziget

Szeretetről bölcsességek,idézetek,,írások,képek gyűjteménye.Szeretettel üdvözlök minden kedves látogatót. Az élet értelméről, feladatáról elmélkedhetünk.Lehet kérdezni, gondolatokat megosztani az életről,hitről,vallásokról,hétköznapi problémákról

 

cs.ang-gamb-ang.gif

 

kar15.png

 

  ADVENT ÉS KARÁCSONY ELJÖVETELE

 

A karácsonyt megelőző négy hét a felkészülés, a várakozás időszaka. Az advent latinul eljövetelt jelent. Ilyenkor mindenki magába száll, és egy kicsit elcsendesedik, jobban odafigyel arra, hogy mivel szerezhet örömet szeretteinek, hozzátartozóinak. S ilyenkor mindenki szerettettel gondol hozzátartozóira, ismeröseire, barátaira.

A hagyomány szerint ilyenkor koszorút készítenek, melynek kereksége a végtelent jelenti. A rajta álló négy gyertya színe három lila, és egy rózsaszín.    A lila szín a bűnbánatot, a rózsaszín pedig a közelgő ünnep örömét jelenti.  Vasárnaponként meggyújtunk minden alkalommal eggyel több gyertyát  a koszorúnkon. A kerek koszorú a soha véget nem érés, az örökkévalóság szimbóluma. Az advent a boldog várakozás, és az örömszerzés ideje.

Karácsony közeledtére az emberek elérzékenyülnek, még a kemény szívűek is barátságosabbakká válnak. Egymásra talán jobban oda figyelünk,  segítőbbé, adakozóbbá válunk. Elcsendesedésünkben magukba fordulva elgondolkozunk sokszor az életről, az emberi kapcsolatainkról. Készülődéssel, várakozással  telik az idő, várjuk karácsonyt,:  Jézus Krisztus eljövetelét.

Szívünkbe várjuk mi is ezt az eljövetelt. Kívánom mindenkinek, hogy Jézus a megváltónk a mi szívünkbe is meg tudjon születni, be tudjuk őt fogadni teljes szívünkkel, lelkünkkel.

Áldott, békés,szeretetben gazdag,

boldog karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek !

A.M.Tímea

sorelv.karacs..gif

 

Szent Karácsony c. video

ide kattintva megnézhető
http://www.youtube.com/watch?v=B61ifWT2ylU

 

sorelv.karacs..gif

 

 

csilag.gif

 

                        KARÁCSONY ÜNNEPÉN

Úgy szerette Isten e világot, hogy az egyszülött Fiát adta értük, hogy akik hisznek Benne, el ne vesszenek hanem hitük által örök életet nyerjenek.Mert ennek a hitnek világosságánál felismerik Isten egyszülött Fiát,felismerik az általa adott kegyelmet az általa adott igazságot,a tévelygő emberi szellemeknek nyújtott segítséget, hogy ez az igazság a lelküknek irányt szabjon, hogy ebben az irányban haladjanak vissza Hozzá, az elveszett Paradicsomba. Az elveszett paradicsom visszavárja, készen várja őket mindazzal az örömmel és boldogsággal, amelyet el kellett hagyniok, melynek hiányát szenvedve érzik földi útjukon. Ennek a hiánynak érzetében váltak békétlenekké, nyugtalanokká és ezért nem találnak sem pihenést, sem békességet sehol.

Isten egyszülött FIA az emberekért jött, hogy az emberek higgyenek, hogy az emberek lelkei megvilágosodjanak és az igazság
által győzedelmesekké váljanak az anyag felett, az ellentét csábításai felett, amely őket környékezi, amely őket tévutakra viszi, amely őket minden pillanatban úgy követi, mint a fényt az árnyák, egészen addig ameddig az árnyékot is át nem járja és fel nem bontja a világos sugár hogy az is fénnyé változzék. Ezt az árnyékot jött a mi Urunk átvilágítani, megszüntetni.A mi Urunk felvette ezeket a sűrű, nehéz rétegeket, felvette miérettünk az emberi testet,amely körülölelte és bezárta a ragyogó mennyei Szellemet, az Istenszellemet, bezárta azt az igazságot, amely hivatva volt az egész föld sötétségét átvilágítani, a rabság bilincseitől megszabadítani.

Azért küldte Isten az ő egyszülött Fiát a földre, hogy megkeresse és megtartsa azokat, akik hisznek, akik keresik és kutatják
az igazságot, akik lelkükben érzik, hogy kell lennie egy változhatatlan igazságnak, kell lennie egy mindenek felett hatalmas és uralkodó jónak, amelyet semmiféle ellentét eszme le nem rombolhat, meg nem változtathat. Isten szeretete az, amely lenyúl a sötétségbe alámerült emberi lelkek után, hogy azokat, akik keresik és kutatják az igazságot, visszavezesse ahhoz a forráshoz, amelyből merítve megtisztulhatnak s visszajuthatnak szerető Atyjukhoz, ISTENÜKHÖZ.

Megszületett a megígért Messiás, ő az Úr, ő a Megszabadító, ő az Isten Fia. Ő az aki a földön való megszületésével Magára vette e világ bűneit, e világ bűneinek, tévelygéseinek következményeit, a nyavalyákat, a szenvedéseket, a gyalázatot,a szégyent, a megvettetést, a lelki és testi gyötrelmeket.Őt keresd, a ő jászolbölcsőjéhez rakd le kételkedéseidet, hitetlenkedéseidet, gyötrelmeidet, aggodalmaidat, mert azoktól egyedül csak Ő tud megszabadítani : az ő világossága, az ő igéje, az ő szeretete, az ő születése, az ő élete és halála az, ami rólad lebontja a tévelygések sűrű, sötét rétegét. Az Ő bölcsessége, az ő igazsága világítja át azokat a szövevényes rétegeket, melyek minden ember körül szövődtek. A mi Urunk az áldozatos szeretet jegyében kezdi meg a földi életét, és akik Őt követni akarják, azoknak az áldozatos szeretet útjára kell rálépniük.Ha erre az útra ráléptek, a békesség útjára léptek rá, mert akik hisznek Istenben, hisznek abban az igazságban, amelyet ő megjelenésével, az ő tanításaival, az ő életével megmutatott.Akik hisznek benne azok nem vesznek el, mert az igazság megkeresi őket és megtartja őket minden veszedelmen keresztül, megtartja őket életen és halálon keresztül, felemeli őket az örökkévalóságba. Ő megnyitja előttetek a menyek kapuit, ahol feltárul előttetek a fény, a világosság és meglátjátok Istennek titkait.Megismeritek végtelen nagy szeretetét.

                                                      "Névtelen Szellem tanítása"részletek

        A betlehemi csillag története

Valójában létezett-e betlehemi csillag? Ha igen, vajon mi lehetett az? A betlehemi csillag három fő jellemzőjére Máté evangéliumából következtethetünk. A Bibliában leírtak szerint - Máté 2.7 - olyan csillag volt, amely újonnan tűnt föl: "Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét." 

A csillagok háttere előtt, lassan vonult át az égen. A bölcsek először látták "csillagát napkeleten", ezután Jeruzsálembe érkeztek, ahol Heródes Betlehembe küldte őket, majd "a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket". Miután Betlehem majdnem pontosan déli irányban fekszik Jeruzsálemtől, a csillagnak lassan át kellett haladnia az égen keletről dél felé annyi idő alatt, amennyire a bölcseknek szükségük volt, hogy országukból (Arábiából, Mezopotámiából vagy Perzsiából) Jeruzsálembe utazzanak: ez valószínűleg egy vagy két hónapot vehetett igénybe.

A csillag "megállt" Betlehem fölött. A Bibliában leírtak szerint - Máté 2.9-ben olvasható -, hogy a csillag "vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt". A hagyomány szerint a csillag pontosan afölött az istálló fölött állt meg, amelyikben Krisztus született, de Máté szerint a csillag Betlehem városa fölött állt meg. Egy és csakis egy égitest van, amelyik kielégíti az előbbi feltételeket: egy hosszú csóvás üstökös. Az üstökös újonnan tűnik fel az égen, és lasssan halad át a csillagok háttere előtt, jellegzetesen napi 1-2 fokot. Úgy tűnik, mintha az üstökös egyhelyben állna, s hosszú csóvájával egy bizonyos helyre mutatna. Ily módon egy ilyen üstökös egyedülálló módon megfelel Máté csillagleírásának.

A kínaiak fokozott figyelemmel kísérték az üstökösöket és egyéb érdekes égitesteket. Az ősi kínai feljegyzések szerint egy látványos, hosszú csóvás üstökös, amely Kr. e. 5-ben tűnt fel, és hetven napon túl volt látható. A kínaiak csak ezt az egy hosszúcsóvás üstököst említik meg a Kr. e. 20 és Kr. u. 10 közötti időszakban, így egyedül a Kr. e. 5-beli üstökös azonosítható a betlehemi csillaggal. A kínai feljegyzések azt az égi helyet is közlik, ahol a szóban forgó üstökös először megjelent, és ebből tudjuk, hogy a bölcseknek először keleten kellett megpillantaniuk, éppen úgy, ahogy Máté leírja.

                                                          forrás:Scolar: Kézikönyv a Bibliához

aszent_csalad.jpg

               Krisztus Megszületése


Jézus Krisztus megszületésével, a föld az éggel, a magasság a mélységgel, a szeretet az igazsággal kapcsolódott össze, hogy újat alkosson, újat amely megígértetett, amely szükségeltetett. A mi Urunk, a szeretet Messiása hozta el, hintette szét, ajándékozta oda e világnak Isten szeretetét, hogy megtérjenek és teremtő Istenükhöz visszatérhessenek. Isten Fia ember fiává lett, mennyei birodalomról lemondott, hogy idelent a földi világban még egy istállót se mondhasson a magáénak.Fent mindene meg volt, lent az első pillanattól kezdve üldözésben  volt része. Krisztus odafent akaratban, szeretetben egy volt a Teremtővel, idelent egyedül volt:senki és semmi fel nem ért Hozzá, senkivel fájdalmában , munkájában, áldozatában nem osztozhatott.

Születése pillanatától kezdve egészen drága vérének kiontásáig üldözték az Urat, mert süketek és vakok voltak a mennyeiek iránt. Nem értették meg Őt, mert az Ő országa nem e világból való volt, Ő a menny királya, a földnek pedig Messiása volt. Krisztus megnyitotta a magas világok kapuját, ezen a kapun át juthat vissza az ember a pokol tornácáról a magasabb világokba a paradicsomi állapotba.
Igen az úr által az ég összekapcsolódott a földdel, igen, a teremtmények legnagyobbja jött az égből hogy hírt hozzon Atyánktól, Istenünkről, az ő szeretetéről, az ő bűnbocsátó kegyelméről. Jézus Krisztus megszületett, hogy a gonoszság feloldódjék és hogy a sötétséget világosság és fény váltsa fel, a nyomorúságot és a szenvedést gazdagság békesség váltsa fel, a halált a dicső feltámadása .

Hány és hány karácsony éjszaka járódott le azóta, amióta a Jézus Krisztus e földre leszületett, és az emberek még mindig nem értik meg Őt. Karácsony táján az emberek összejönnek, ünnepet ülnek a gyomornak, a testnek, és nem is gondolnak arra hogy kinek szól az ünnep karácsonykor. Nem gondolkodik el afelett hogy mit kapott az emberiség, és mit kapott ő is külön, mint csodálatos ajándékot a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Az ember ajándékot ad és kap, de elfelejti, hogy annak az ajándékozásnak az eredete Krisztus mérhetetlenül nagy

áldozata volt. Megajándékozta az egész emberiséget, a békesség, a gazdagság tárházát nyitotta meg, kinyitotta a menny ajtaját.

Az embernek nem azért kellene élnie, hogy csak éljen hanem hogy :megtérjen és éljen, és ezáltal örök élete legyen. A mi Jézus Krisztusunk szeretetével, áldásával, fényével, ragyogásával, tisztaságával betöltekezzék. Vajon a mai világban, ezen karácsonyon hány ember lelkében indul meg ez a folyamat?

                                                         ,,Ismeretlen,,

638099.gif

      Karácsony édes ünnepén

        Legyen ma templom minden ember szíve,
        Melyben a lélek szárnyat bontogat!
        Karácsony édes ünnepén
        Legyen imádság minden gondolat.

        Legyen ma templom minden ember szíve,
        S legyen a templom tiszta, szent fehér.
        Karácsony édes ünnepén
        Istennek tetsző legyen a kenyér.

        Szálljon szívünkbe áldott akarat,
        Ez kösse egybe mind a kezeket.
        Karácsony édes ünnepén
        Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!

        Akinek könnyet osztogat az Élet
        És kín a napja, kín az éjjele,
        Karácsony édes ünnepén
        Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

        Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
        Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
        Karácsony édes ünnepén
        A szíved szépül, őt ha öleled.

        Az emberszívek örökélő őre
       Tegye ma össze mind a kezeket!
       Karácsony édes ünnepén
       Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!
                                                                    (Móra László)

sorelv.karacs..gif

Itt találhatók  szép karácsony versek, szeretettel ajánlom.

Kattints ide: http://www.youtube.com/watch?v=L0cWPaawV24&feature=related

moz.teli.gif

Túrmezei Erzsébet:
TALÁLKOZÓ A JÁSZOL MELLETT

Messze vagyunk, s talán magunk vagyunk,
de most találkozót adunk,
és a jászolnál mind-mind ott leszünk.
A Királynak tisztességet teszünk,
a Királynak, aki lejött közénk,
s nem volt, hová fejét lehajtsa.
Mi, boldog népe,
odatérdepelünk elébe,
s meghallgatjuk, mi a parancsa:
Örömhírt vinni szerteszét!
Világosságot, mert nagy a sötét!
Elhirdetni, hogy Ő itt van jelen!
Futni a fénnyel át az éjjelen!
Őrizni reggelig!

Szívünk a szent örömmel megtelik.
Hiszen ha ez a Gyermek a miénk lett,
feledtet minden fájó veszteséget,
minden keserű könnyet letörül.
Karácsonyi béke ölel körül.

Győzve a távolságon, téren,
boldog betlehemi találkozóra
várlak, testvérem.

sorelv.karacs..gif

kar.vers.jpg

Ide kattintva tálálhatók szép karácsonyi énekek :

http://www.youtube.com/watch?v=2YbSEpTcKAM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=O1U9CxnbJSg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Cm_CG_gwiYA&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=SbJRc_o88uY&feature=related

 

 

638100.gif

                             Karácsony

 

                             Karácsony szép ünnepén

                             Örül- vígad a keresztény.

                             Hű Jézusunk megszületett,

                             Elhozta a szeretetet.

 

                            Átélheted e nagy áldást:

                            Minden percben legyél hálás!                             

                            Éljél Vele embertársunk,

                            Ez legyen a legfőbb vágyunk.

 

                            Az anyagi csupán vakít, 

                            A szeretet ami segít.

                            Oszd meg mással bőségedet:

                            Atyánk pótolja majd neked!

                                                    (Oskolás  János )

moz.utckep.karacs..gif

id. Gyombolai Márton

Úgy szeretnénk...
( 1996 karácsonyán )

 

Úgy szeretnénk megérteni mindent,

Úgy szeretnénk átfogni az Istent!

Hiszen ki a Végtelennek része

Visszavágyik mindig az egészbe.

Betlehemi rege arról üzen nékem,

Hogy az Egész ott lehet egy részben.

Csak egy jászol, csak egy nyaláb szalma,

Bamba barmok barlang-birodalma

És egy apró tehetetlen gyermek

Helyt adhat a végtelen Istennek,

Mert egy vágyó, nyitott emberszívben

Elférhet és otthon van az Isten!

Ahány ember, annyi szíven zörget,

Így szeretné átjárni a földet.

Minden szívnek kicsit más az útja,

Hogy hányféle a Teremtő tudja.

A "keskeny" út mégis elég széles,

Jászoltól keresztig s a feltámadásig,

Amibe a Gonosz foga belevásik.

Így mehetünk együtt, gyakran vitatkozva,

Mégis közös célért, egymás kezét fogva,

Amíg meg nem leljük azt a Végső Kincset,

Ahová elindít s elkísér a Kisded...

 

pasztorok.kar.kosz.jpg

 

                           KARÁCSONY

 

                           Mikor este a gyertyák csendben égnek,                      az angyalok hárfáikon halkan zenélnek,
egy árva arcocska az ablakhoz simul,
s néhány könnycsepp szomorún kicsordul...

Ha szíveddel nem érzel, nem hallasz, nem látsz,
ha megállni nem tudsz, most is rohansz tovább,
nem láthatod meg a csillogó szemű gyermeket,
s nem érezheted az ablak mögötti szeretetet...

Az ünnepet sokan búsan élik meg,
fájdalmat éreznek, testük szorongón remeg,
gondolj Rájuk néhány szerető pillanatban,
s öleld meg lelküket nagy-nagy magányukban...

Életet kaptál, egy nagy lehetőséget mára,
hogy dédelgesd, vigyázz az egész világra,
egyedül Rajtad múlik, mit kezdesz vele,
s az életnek szép nyara lesz-e, vagy hideg tele...

Tárd ki szíved, nagyra tárd, adj sok-sok fényt,
szereteteddel nyújts vigaszt, nyújts bíztató reményt,
s talán egyszer, ha Te is, ha mindenki ezt teszi......
az ablak mögötti gyermek bánatát végleg elviszi......

Szeress...
                                                                             (szerző ismeretlen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden várak s kastélyok fölött.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!
Ó, emberek, gondoljatok ma rá!

(Juhász Gyula)


 
              A jászoltól a karácsonyfáig
 
Az első keresztények Jézus születésnapját megünnepelni gyűltek össze. Ajándékuk az egymás iránti szeretet volt. -"Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok" - mondja Jézus a Bibliában. Ő pedig maga a szeretet. Az iménti sorok tehát mindenkinek az együttlét örömét jelenthetik, ami karácsonykor a maga teljességében valósulhat meg.            -"Mert ha Isten velünk, ki ellenünk?"- teszi fel a kérdést Pál apostol. Utalva rá: a szeretet a legerősebb kötelék és a legnagyobb erő.

A mai embernek sok minden egyéb is eszébe jut az ünnepen. A készülődés fáradságai, az ajándékok utáni futkosás, a tömeg az utcákon, a rengeteg elköltött pénz. S hogy egyvalami sok helyen elsikkad: a nagy hűhó mögötti eredeti jelentés. Aki azonban ez utóbbit szem előtt tartja, annak a már az advent is a boldog várakozás néhány hete lesz. Mert az eredeti gondolat szerint karácsonykor maga Isten ölt testet. Mégpedig azért, hogy az emberi sorsot és szenvedést átélve megváltson bennünket bűneinktől, kaput nyitva az örök életre.A betlehemi istálló a jászollal mára jelképpé vált. Istent nem úgy kell elképzelni, mint rajtunk kívül álló személyt. Krisztus mondja:- "A mennyeknek országa bennetek vagyon".- Ugyanezt hangsúlyozza Pál apostol:- "Jézus Krisztus bennetek vagyon".- A lehetőség tehát, hogy szeressünk és szeretve legyünk, a szívünkben élő valóság.

A 20. század nagy orosz filmrendezője, Andrej Tarkovszkij vallotta: "Hit nélkül az ember elveszti transzcendens mélységét, lelke meggémberedik, személyisége széthullik. (...) Hit nélkül nincs meg az emberi testvériség érzése, nincs erő az erkölcsi felháborodásra és tiltakozásra: nincsen történelem és nincsen szabadság. Ám a hit alapját nem kívül (....) találjuk meg, hanem önmagunkban, a személyiség belső világában".Mindezen érdemes elgondolkozni napjainkban, amikor karácsony látszólag a "fogyasztás ünnepévé" alacsonyodott. Elrémítő a szám, hogy évről évre csak ajándékokra majd - 100 milliárd forintot költünk. Miközben az ajándékozás eredetileg nem is volt a karácsony része. Az első keresztény közösségek Jézus Krisztus születése napját megünnepelni gyűltek ekkor össze. Ajándékuk nem tárgyak halmaza volt, hanem az egymás iránt érzett szeretet.

A karácsonyi ünnepek kialakulását kutató tudósok szerint korántsem véletlen, hogy Jézus születése éppen a téli napforduló idejére esik. Erről már a pogányok is megemlékeztek. Ez az év leghosszabb éjszakája, amelyet már rövidebbek követnek. Vagyis a fény győzedelmeskedik a sötétségen, az élet erősebbnek bizonyul a halálnál. A Római Birodalomban az ünnepet a már erősödő Napisten- és Mithrász-kultusz nyomására rendelték el. A sötétségen diadalmaskodó fény Krisztust is szimbolizálta, így hamarosan az ő személyét ugyancsak ehhez a naphoz kötötték. Ha az ünnepien kivilágított utcán és kirakatok között sétálgatva erre gondolunk, rögtön enyhülhet a vásárlási roham okozta belső feszültség. És a fények egyetlen nemzet karácsonyából sem hiányozhatnak.

                              (forrás: astronet.hu Rados Virág) részlet

 

megszuletet..jpg

 

Szükséged van rám? Itt vagyok!


Te nem látsz engem, de Én vagyok a fény, ami téged láthatóvá tesz. Te nem hallasz engem, de Én a hangodon beszélek.Te nem érzel engem, mégis Én a kezed ereje vagyok. Én eredményessé teszlek annak ellenére, hogy az utamat nem érted. Én eredményessé teszlek annak ellenére, hogy a művemet nem ismered fel. Én nem vagyok földöntúli jelenség, Én nem vagyok misztérium. Csak egy teljes belső nyugalomban, túl minden személyiségen tudod meg, hogy Én vagyok és csak mint érzést, mint hitet tapasztalod, de mégis itt vagyok, mégis hallok, és mégis válaszolok.              

Ha szükséged van rám, akkor Én itt vagyok, ha Te engem megtagadsz, akkor is itt vagyok, ha félsz akkor is itt vagyok.
Itt vagyok ha imádkozol, és akkor is ha nem imádkozol.Én benned vagyok és Te Énbenem. Csak tudatodban lehetek tőled elválasztva, mert csak a tudatodban létezik a TIÉD és ENYÉM fogalma,de mégis, a tudatodban tudsz engem megismerni és átélni. Engedd el a romboló félelmet a szívedből.

Ha Te már nem állsz a saját utadban, akkor megtalálsz. Egyedül nem tudsz semmit csinálni, de Én tudok mindent és Én mindenhol vagyok. Ha a jót nem akarod látni, az akkor is itt van, mert Én itt vagyok. Itt vagyok, mert itt kell lennem, mert vagyok. Csak bennem van a világnak értelme. Csak általam nyer a világ testet. Csak általam megy a világ előre.

Én vagyok a törvény, amin az élőlények mozgása és fejlődése nyugszik. Én vagyok a szeretet, ami a törvény teljesülése. Én biztonság vagyok. Én békesség vagyok, egy vagyok veled. Én vagyok az egység. Én vagyok a törvény ami szerint Te élni tudsz. Én a szeretet vagyok, amiben Te bízhatsz. Én akkor is vagyok, ha Te nem látsz, Én nem hagylak el. Ha hited bennem meginog, én bízom benned, mert Én ismerlek és szeretlek.

SZERETLEK TÉGED ÉS VELED VAGYOK!

MENNYEI ATYÁTOK

AZ ÖRÖK SZERETET
AZ ISTENETEK ÉS URATOK
JÉZUS KRISZTUS
A GOLGOTÁN KERESZTRE FESZÍTTETETT

JÉZUS

                forrás: Prófétai tanítások - A teológia titkai

karacsi-jokivansag.jpg

Jézus üzenete

" Mezítelenül születtem, hogy le tudj mondani önmagadról.    Szegénynek születtem, hogy megtalálhasd Bennem a gazdagságot. Kicsinek születtem, hogy te se akarj uralkodni másokon. Istállóban születtem, hogy megtanulj tisztelni minden helyet. Barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember   Hozzám közeledhessen.                                              

Ijesztően gyengének születtem, hogy te sose félj Tőlem. Fegyver nélkül születtem, hogy bízhass jóságomban. Szeretetből születtem, hogy soha se kételkedj szeretetemben. Éjnek idején születtem, hogy elhidd: minden földi valóságot  képes vagyok megvilágosítani.                                             

Emberként születtem, hogy sohasem szégyelld magadat, szért ami vagy. Mária fiaként születtem, hogy neked is legyen édesanyád. József fogadott fiaként születtem, hogy megértsd: az igazi apa az, aki védelmet és szeretetet ad.                         

Egyszerűségben születtem, hogy te se legyél bonyolult.      Megalázottan születtem, hogy képes légy fölülmúlni magadban a kevélységet. Elrejtve születtem, hogy képes légy elkerülni minden önmutogatást. Gyermekként születtem, hogy megtanulj te is nyíltnak, bizalommal telinek lenni, mint a gyermek. Teérted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk vissza az Atyai házba."                                                                                                                                ( Lambert Noben)

angyalkak.karkosz.jpg

 

Ide katintva egy borítékot kaphatunk, s azt is meg kell nyitni, aranyos:

      Click HERE for your           Christmas card

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 32
Tegnapi: 52
Heti: 377
Havi: 1 724
Össz.: 419 551

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Karácsony
Békesziget - © 2008 - 2018 - bekesziget.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: én oldalam versek képek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »