Békesziget

Szeretetről bölcsességek,idézetek,,írások,képek gyűjteménye.Szeretettel üdvözlök minden kedves látogatót. Az élet értelméről, feladatáról elmélkedhetünk.Lehet kérdezni, gondolatokat megosztani az életről,hitről,vallásokról,hétköznapi problémákról

cs.ang-gamb-ang.gif


forras.j..jpg


                  Ő a hatalmas építész, és elment,
                  hogy helyet készítsen nekünk.


A Názáreti Ács most az örökkévalóság építésze. A kezek,amelyek a kalapácsot fogták a kezek, amelyek az ökör jármát készítették amelyek házakat emelt Názáretben most ezek a kezek az örökkévaló építész kezei.Szeretnék rámutatni arra, hogy Krisztus, az örökkévaló építész, egy személyre szabott helyet készít most azoknak, akik szeretik és szolgálják Őt. Házat épít minden egyes szerető és hűséges gyermekének (János 14,2).

Krisztus a nagy Kapitány, üdvösségünk kapitánya.
Jézus a terheinket az Ő vállain hordja, és az erőnk az Ő jelenlétéből van. Ő a mi hűséges barátunk. Ő azt mondta: Nem hagylak el soha, és nem távozom el tőled. (Zsidók 13,5)

Vannak barátok ebben a világban, akik ragaszkodnak hozzánk akkor is, amikor mások talán elhagynak a szükség órájában. Mégis, az emberi teremtmények nem mindig olyan erősek, amilyeneknek lenniük kellene a barátság kötelékében. De Krisztus a mi örökké hűséges barátunk. Ő a dicsőséges és mindenre-elegendő Megváltó, aki megment mindenkit a legtávolabbi helyekről is, akik Istenhez jönnek Általa, akik meglátják, hogy Ő örökké él, hogy esedezzen mindannyiunkért
Krisztus a gyengéd orvos, aki meggyógyítja minden betegségünket. Jézus eljött ebbe a bűnnel, betegséggel és démonokkal teli világba ezt mondva: Az Úrnak Szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy az örömhírt hirdessem a szegényeknek, elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szíveket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak látásuk visszanyerését, és szabadon bocsássam a lesújtottakat. (Lukács 4,18)
Ugyanez a Jézus később azt mondja: A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön, és pusztítson: Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek! (János 10,10)


Jézus tudja az orvosságot minden betegségre. Túl jó ahhoz, hogy rosszat tegyen, túl bölcs ahhoz, hogy hibázzon. A csodák ideje nem járt le!
Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké! (Zsidók 13,8)
Jézus az örökkévaló Isten Fia a Békesség Fejedelme a fényes hajnalcsillag a völgyek lilioma ; Sáron rózsája ; az élet forrása ; és a méz a kősziklában. Hiszem, hogy Krisztus nem csupán egy olyan barát, aki ragaszkodóbb egy testvérnél, hanem olyan, aki az örökkévalóságban is velünk marad ; Isten Fia és mindazok számára Megváltó, akik hisznek. Sok mindent mondhatnék Krisztusról ma, de azt gondolom, nem mondhatnék nagyobb dolgot annál, hogy
Ő a mi Megváltónk. Ő a mi Gyógyítónk. Ő a mi Örökkévaló Barátunk. Ne kételkedj, higgy benne. Fogadd be Őt ma a szívedbe.

                                                      Forrás:Oral Roberts részlet


.cs.--gamb.sziv--.gif

Jézus érted is megtette


A békesség Istene az, aki a szívekben is békét tud teremteni. Ahogy a háborgó tengert lecsendesítette Jézus, úgy tudja a mi háborgó lelkünket is lecsendesíteni. Nem kell más, csak az, hogy engedjük át Jézusnak az irányítást. Az egyik legnehezebb dolog az életben, hogy feladjam a saját akaratomat. Isten elveszi az akaratomat? - kérdezhetnéd. Nem elveszi, hanem átadhatod neki, de amit nem akarsz, azt nem fogja rád kényszeríteni.Nem könnyű átadni, sőt nem is lehet. Egyedül legalábbis nem. Hol lennék, ha Jézus nem segít? Az én erőm kevés, de ha Ő ad erőt, és Ő a segítségem, akkor minden könnyebb és egyszerűbb. 

Ahogy a Biblia írja: "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." Hát szokott Isten hazudni? Az ember igen, de Isten nem. Voltam nehéz helyzetben anyagilag, és voltam nehéz helyzetben lelkileg is, de Isten egyikben sem hagyott cserben.

"Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!"- mondja az Úr. Ha eddig Isten nélkül éltél, most próbáld ki Ővele. Nem muszáj, lehet nemet is mondani. Élhetsz úgy, mint eddig. Isten nem kényszerít rád semmit, amit nem akarsz.De hatalmas ígérete van azok számára, akik elfogadják az ő kegyelmét. Kegyelem, mert ingyen van. El lehet utasítani, de el is lehet fogadni. Te döntesz.   Isten üzenni szeretne neked valamit: "Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!"Isten már elkészítette a békességet, az üdvösséget, amely a tiéd lehet. Hogy sokat veszíthetsz?

Az élet Ura életet, igazi életet szeretne adni.
Most nem a rohanó stresszes és kapkodós mindennapokra gondolok, amiben az embernek szusszanni sincs ideje, hanem arra az életre, amire Jézus hív. Arra az életre, ami nem e világhoz igazodik, és nem önmagamról szól. Arra az életre gondolok, ami Jézusban gyökerezik, és tőle kapja az erőt, a hitet, a reményt. Sok út van, de Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út. Sokféle igazság van, de Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazság.
Sokféle élet van, de Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet.
Tudd meg, hogy Jézus szeret, és olyannak szeret, amilyen vagy. Lehetsz fekete vagy fehér, egészséges vagy beteg, fiatal vagy öreg. Ő alkotott, és tud rólad mindent. Ismer téged, és tudja azt, amit csak te tudsz.Őelőtte nem lehet titkod. Hát nem csodálatos? Jézus odament azokhoz is, akiket lenéztek, akiket megvetettek. Ő nem személyválogató. Lehetsz gazdag vagy éppen szegény, lehetsz lenézett vagy menő, tudd meg, hogy Isten előtt épp olyan elesett vagy. De van egy jó hírem. Isten nem akarja, hogy a kétségeid és félelmeid között vergődj. Szabadítót küldött, aki hozzánk hasonlóvá, emberré lett.           Isten maga jött közénk Jézusban.
Jézus azt mondta: "Aki engem lát, látja az Atyát."
Bízz az Úrban, mert a bizalom nem szégyenít meg.
Boldogok, akik az Úrban találnak békességet, mert
nem kiborulnak, hanem leborulnak.

                                                          Forrás: Maténé Gellén Rita részlet

betegeknek.orv..jpg


Jézus az út, az igazság és az élet


Jézus Krisztus egyik jól ismert, sokat idézett kijelentése így szól: Én vagyok az út, az igazság és az élet. (Jn. 14,6) Hatalmas üzenetet hordoz ez az ige: Krisztus nem csak elméleti igazságismeretet közvetít, hanem Ő az út, amin járhatunk és járnunk is kell. Ugyanakkor Ő az élet forrása is.
Ha halljuk az út szót, bizonyára a mozgás, a tevékenység jut az eszünkbe. Hiszen az út nem arra való, hogy az emberek annak egy pontján megtelepedjenek, berendezkedjenek, hanem arra, hogy azon járjanak, előrehaladjanak. Amennyiben Jézus az út a számunkra, nekünk sem szabad letelepednünk, megállnunk, hanem előre kell haladnunk, azaz szüntelenül fejlődnünk kell.
Erről beszél Pál apostol is Kol.2:
Azért amiképpen vettétek Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne, meggyökerezvén és tovább épülvén Őbenne, megerősödvén a hitben, amiképpen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. Gondoljuk át ennek az igének minden részletét, a benne foglalt magvas mondanivalót!
Krisztust venni más, mint bármilyen egyéb ismeretet szerezni.
Jézust venni, mint Urat azt jelenti, hogy úgy fogadom be Őt, mint aki szól hozzám, mivelhogy Ő az Úr, én pedig engedelmeskednék, mégpedig életem minden pillanatában. Jézus az Úr, én pedig az Ő szolgája vagyok. Sajnos sokan vannak, akik csak ismeretet őrizgetnek magukban Jézusról, de az engedelmesség hiányzik, cselekedeteikből nem lesz nyilvánvalóvá, hogy az Urat szolgálják. De ha tudatában vagyunk is az engedelmesség szükségességének, tegyük kezünket a szívünkre, nem fordul-e elő, hogy egészen mást teszünk, mint amit Ő, az Úr mond Igéje által? Nem kell-e időnként önmagunk előtt is megszégyenülnünk tetteink miatt?

Jézus ezt mondta: Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondotta-lak, mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja
néktek.(Jn.)

Amiképpen vettük az Urat az első szeretet idején, úgy kell járnunk is Őbenne. Ha megvan az éltető erő, megvan a mozgás, az élet, ez lehetővé teszi, hogy meggyökerezzünk és tovább épüljünk az Úrban. Aki meggyökerezik és tovább épül Krisztusban, annak természetesen növekszik

a bizalma Őiránta. Látja honnan emelte kis Isten, látja meddig vezette már el, ezért bizalma növekszik abban, hogy Isten tovább is vezetni tudja majd, hiszen Ő be tudja és be is akarja váltani minden ígéretét. Haladjunk hát tovább a megkezdett úton! Gyökerezzünk meg és épüljünk tovább a Krisztusban, az Ő Lelke által! Akkor mi is tapasztalni fogjuk, hogy ;az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig;. (Péld. 4,18)

Szabó Ferenc részlet


cs.--gamb.sziv--.gif


               Szükséged van rám?  Itt vagyok!


Te nem látsz engem, de Én vagyok a fény, ami téged láthatóvá tesz. Te nem hallasz engem, de Én a hangodon beszélek.
Te nem érzel engem, mégis Én a kezed ereje vagyok.
Én eredményessé teszlek annak ellenére, hogy az utamat nem érted. Én eredményessé teszlek annak ellenére, hogy a művemet nem ismered fel. Én nem vagyok földöntúli jelenség, Én nem vagyok misztérium. Csak egy teljes belső nyugalomban, túl minden személyiségen tudod meg, hogy Én vagyok és csak mint érzést, mint hitet tapasztalod, de mégis itt vagyok, mégis hallok, és mégis válaszolok.

Ha szükséged van rám, akkor Én itt vagyok, ha Te engem megtagadsz, akkor is itt vagyok, ha félsz akkor is itt vagyok.
Itt vagyok ha imádkozol, és akkor is ha nem imádkozol.
Én benned vagyok és Te Énbenem. Csak tudatodban lehetek tőled elválasztva, mert csak a tudatodban létezik a TIÉD és ENYÉM fogalma,de mégis, a tudatodban tudsz engem megismerni és átélni. Engedd el a romboló félelmet a szívedből.

Ha Te már nem állsz a saját utadban, akkor megtalálsz.
Egyedül nem tudsz semmit csinálni, de Én tudok mindent és Én mindenhol vagyok. Ha a jót nem akarod látni, az akkor is itt van, mert Én itt vagyok. Itt vagyok, mert itt kell lennem, mert vagyok.
Csak bennem van a világnak értelme. Csak általam nyer a világ testet. Csak általam megy a világ előre.

Én vagyok a törvény, amin az élőlények mozgása és fejlődése nyugszik. Én vagyok a szeretet, ami a törvény teljesülése.
Én biztonság vagyok. Én békesség vagyok, egy vagyok veled.
Én vagyok az egység. Én vagyok a törvény ami szerint Te élni tudsz. Én a szeretet vagyok, amiben Te bízhatsz. Én akkor is vagyok, ha Te nem látsz, Én nem hagylak el. Ha hited bennem meginog, én bízom benned, mert Én ismerlek és szeretlek.

SZERETLEK TÉGED ÉS VELED VAGYOK!
MENNYEI ATYÁTOK
AZ ÖRÖK SZERETET
AZ ISTENETEK ÉS URATOK
JÉZUS KRISZTUS
A GOLGOTÁN KERESZTRE FESZÍTTETETT

JÉZUS

                         forrás: Prófétai tanítások - A teológia titkai

ist.szer..jpg


                                 Miért jött Jézus?


"Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a Földre.    Ne azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám! Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám! És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám! Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét énértem, az megtalálja azt!"
Mt. 10,34-39

Kedves Olvasó! Mit szólnál ahhoz, ha valaki a tv-ben így reklámozna?    A mi dezodorunk a legkellemetlenebb bűzt biztosítja a nap 24 órájában. Vagy csak a mi mosóporunkat vegye meg, mert ez biztosan minden szint eltűntet, de a foltokat benne hagyja. Ha a mi fogkefénket használja, akkor nem csak a sarkokban, hanem a sima felületen is otthagyja az ételmaradékot. Biztos fejfájást okoz ez a fogfájás elleni tabletta. Vagy: csak a mi cégünktől vegyen gyümölcsöt, mert nálunk minden gyümölcs a legalaposabban lett megpermetezve. Ha reklámszemszögből nézzük azt, amit Jézus ebben a felolvasott igeszakaszban tesz, az bizony ellentmond mindannak, amivel az embereket megnyerni vagy csalogatni lehetne. 

Mert Jézus itt önmegtagadásról, kereszthordozásról beszél. Mintha egyenesen el akarná rettenteni az embereket, hogy Őt kövessék, mintha Jézus szándékosan ellenpropagandát folytatna. Mert olyan szigorú követelményeket állít az Őt követők elé, hogy csoda lenne, ha mégis kedvet kapna valaki hozzá. Kemény szavak ezek a mi számunkra is, mert talán nincs rosszabb egy családi veszekedésnél. Mert ki akar ellenségeket szerezni? Vagy nem Jézus a béke Fejedelme? Hát nem azt énekelték az angyalok a születésénél, hogy a Földön békesség, vagy nem Jézus maga mondta, hogy békét hagyok nektek, az én békémet? Jn14,27 Ma talán azt mondanánk, így nem lehet evangelizálni. Sőt úgy kellene kimenni az utcákra, és megszólítani az embereket, hogy Isten szeret téged, vagy "Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok"- talán akkor lenne valaki, aki megtérne. Minden szép lesz, jó lesz, boldog leszel, tehát csak a szépről és jóról kell beszélni az embereknek, hogy kedvet kapjanak.

Igen a mai evangélizációknak is megvan az a veszélye, hogy hamis Krisztus-képet mutatunk be, vagy olyan könnyű keresztyénséget, ami nem igazi. Ahol nincs már fájdalom vagy könny, csak a megdicsőült boldogság. Sőt, a hívők felemelt kezekkel lebegnek a dicsőítés boldogságban. Talán ezek az evangélizátorok sikeresek, sokan megtérnek, és néha megdöbbentő, hogy a megtértek nem feltétlenül Jézushoz tértek meg, hanem egy könnyebb élet és boldogság reményében döntöttek. Amikor pedig a keresztyénség árnyoldalai megjelennek, amikről esetleg még nem hallottak, akkor a friss megtértek hátat fordítanak a hitnek. Szeretem Jézusban, hogy egyenes, és nem árul zsákbamacskát. Eloszlatja a téves gondolatokat. Figyelmeztet minket: Azt mondja, hogy ti ne gondoljátok ezt. Ne legyenek téves gondolataitok, be ne csapjanak titeket a siker-evangelizátorok. A kereszthordozás az nem mindig könnyű dolog. Ha Engem akarsz követni, nem te leszel a középpontban, hanem Én, aki megváltottalak. Jézus nem a számoktól függ, hogy 5000-en követik-e
vagy csak 12-en. Csak azt nézi, hogy ki az, aki ma kész őt igazán teljes szívvel követni. A hitet keresi, az odaszánást nézi. Mert a Jézus-követésnél nem a létszám számít, hanem az odaszánás nagysága. Megkockáztatom, hogy hasznosabb Isten országában 1 odaszánt életű keresztyén, akinek Jézus él a szívében, mint 100 langyos szívű, akik megszokásból, járnak a gyülekezetbe, mert a langyos keresztyénség nem Jézuskövetés! Az úgy tesz mintha követné Jézust, de csak a látszatra ad, és nem arra, amit Jézus mond. Nem méltó hozzám - mondja Jézus. Igen, az igazi evangélium, amit Jézus hirdet, az nem felületes evangélium! Nem lesz minden szép és könnyű Jézussal, ellenkezőleg, aki Jézussal él, az nehézségekbe, konfliktusokba kerül. De térjünk csak vissza az előző gondolathoz. Jézus nem azért jött, hogy békességet hozzon? Akkor most Jézus békességet hozott vagy sem? A békességnek két fajtája van. Az egyik a lelki békesség. "Isten országa igazság, békesség és a Szent Lélekben való öröm." Rm 14:17. Ezt a belső békességet Jézus minden gyermekének adja, amikor valaki eljut odáig, hogy életét Neki adja. A másik viszont a külső béke, amit nem ígér nekünk Jézus. Ez a békesség a körülmények és a környezet harmóniája.Ne csodálkozz, ha nem fognak megérteni téged! Ha Jézust nem értették meg, téged sem fognak. Ha Jézust kigúnyolták, téged is ki fognak nevetni a hitedért, vagy gátolni fognak a Jézus-követésben. "Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe." Mt 10:35. Sokan félreértették Jézusnak ezt az igéjét. Jézus nem akarja, hogy mi a szüleinkkel, testvéreinkkel, családunkkal megszüntessünk minden kapcsolatot, mint sok szekta is teszi, azért hogy a tagjaikat még jobban tudják manipulálni. Jézus nem akar minket manipulálni. Nem akar minket elnyomni. De rákérdez a mi szeretetünkre:Tényleg fontosabb ő nekünk mindennél?  Jobban szeretjük Jézust, mint önmagunkat?                                        Így kérdez Jézus: Mi áll a te életedben az első helyen? Jézus vagy valami más?


                                                                       Papp Dániel, részlet

cs.--gamb.sziv--.gif

                                  Horváth Gábor részlet:

                                  Az élő víz


Isten ma is az ő nagy szeretetével hív magához minden szomjazó lelket! Ő ma is adni akar nekünk valamit. Élő vízzel akarja megitatni mindazokat, akik csak szomjaznak. Ha a testi életben szomjasak vagyunk, egész egyszerűen töltünk magunknak egy pohár vizet és oltjuk vele szomjúságunkat. Valószínűleg egyikünk számára sem túl nagy érték a víz. Hozzászoktunk, hogy megnyitjuk a csapot, és mindjárt folyik belőle. Értéke akkor nőne nagyot, ha hosszabb ideig kevés állna rendelkezésünkre. Az ember gyarlóságánál fogva csak akkor lát valamit értékesnek, ha valami nincs, vagy tenni, fizetni kell érte.

Ahogy a testünk szomjazik a víz után, úgy vágyik lelkünk is Isten után! Sok ember nem is tudja, mi az a sürgető vágyakozás a lelke mélyén. Keresi mindenütt ennek forrását, mert ez a vágy nem hagyja nyugodni, csak ha Istenhez talált! Keresi kicsapongó életben, sportban, szórakozásban, utazásban, számtalan utakon. Nagy kegyelem, ha az ilyen sóvárgó lelkekhez lehajol Isten szeretete! De milyen szomorú, ha hívő testvérek, akik már oltották szomjukat az élő vízből, más kutakat ásnak maguknak, amelyek nem tartják a vizet! Ha olyan dolgokban keresnek „kikapcsolódást”, ami nem adhatja meg. Még az is megtörténik, hogy imádkozik valaki Istenhez, de szíve egész más dolgok után sóvárog. Ha ismét találkozni szeretne Istennel, ezektől el kell fordulnia! Van egy másik állapot is, ami nagyon veszélyes. Ha valaki egy keveset megismert Istenből, aztán ezzel megelégszik. Beéri ennyivel és megnyugtatja magát. Hogy neki ennyi bőven elég, ő jó helyen van. És semmi többre nem vágyik, nem szomjúhozik lelke, és észre sem veszi, hogy az ördög ezalatt elveszi tőle azt a keveset is. Amíg valaki nem szomjas, addig nem iszik, nem megy Istenhez, és nem kér többet az élő vízből, ezért lelke eleped. Pedig az Úr Jézus az élet vizét ingyen adja ma is azoknak, akik kérik!

Az élet vize maga a Szentlélek! „A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők:” (Ján. 7: 35-36.) Mennyire szomjazzuk mi Istennek Szentlelkét? Vágyunk-e vele igazán, teljesen betöltekezni, beteljesedni? Szomjúhozunk-e mind többet az Ő Igéjéből? Jézus mondja a Szentlélekről: „az enyémből vesz, és megjelenti néktek.” (Ján. 16: 14.) És így olvassuk: „Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.” (Ámos 8: 11-12.) El fog jönni ez az idő nemsokára! Ezért ma keressük az Urat, amíg megtalálható! Tőle kérjük az Ő Szentlelkét, ha mély vágyat érzünk szívünk mélyén! Őhozzá menjünk, ha sivár az életünk, ha érezzük, hogy hiányzik valami, és sehol sem találjuk! Ne elégedjünk meg a pótlékokkal! Isten az egyetlen, aki meg tudja elégíteni szomjazó lelkünket! Hozzá siessünk, az élő víz Kútfejéhez, és ő betölti minden sóvárgásunkat!


      cs.--gamb.sziv--.gif

                           Isten üzenete


Figyeltelek, ahogy ma reggel felkeltél. Reméltem, hogy beszélgetsz majd velem, még ha csak néhány szót is: megkérdeznéd a véleményemet, vagy megköszönnéd azokat a jó dolgokat, amelyek a napokban történtek veled. De észrevettem, hogy nagyon elfoglalt voltál.  Megint vártam, amikor föl-alá szaladgáltál a házban és készülődtél. Túlságosan lekötött az, hogy milyen ruhát vegyél fel. Tudtam, hogy lenne pár perced, hogy megállj egy pillanatra és köszönj, de te túl elfoglalt voltál. 

Egyszer egy ideig tétlenül várakoztál, 15 percig dologtalanul üldögéltél. Aztán láttam, hogy talpra ugrasz, és már azt hittem, beszélgetni akarsz velem.  De végül  a telefon után nyúltál, és felhívtad egy barátodat, hogy megtárgyaljátok a legújabb pletykákat.  Egész nap türelmesen néztelek. Azt hiszem, a sok elfoglaltságod miatt nem értél rá, hogy bármit is megossz velem. Sokkal több dolgod volt annál, mintsem  hogy szakítani tudtál volna rám egy kis időt.  
Észrevettem, hogy ebéd előtt körülnéztél. Talán kínosnak érezted, hogy hozzám szólj, ezért nem hajtottad meg a fejed. Viszont megláttad, hogy 3-4 asztallal arrébb néhány barátod köszönetet mondott, mielőtt nekiláttak volna az étkezésnek, de te mégsem tetted ezt. Nem baj!   
Amikor hazamentél, úgy tűnt, hogy otthon is sok dolgod van. Miután néhányat elvégeztél közülük, bekapcsoltad a tévét. Nem tudom, hogy te szereted-e a tévét, vagy sem, mert nem sok lényeges dolog történik ott. Ennek ellenére sok időt eltöltesz a készülék előtt, nap mint nap, holott nem gondolsz közben semmire, miközben csak bámulod a képernyőt. Ismét türelmesen vártam, míg tévézés közben megvacsoráztál. Ez alkalommal sem szóltál hozzám.  Lefekvéskor úgy láttam, hogy már túl fáradt voltál. Jó éjt kívántál a családodnak, majd bezuhantál az ágyba és pillanatok alatt el is elaludtál. Nem baj!  
Talán még észre sem vetted, hogy én mindig ott vagyok melletted. Türelmesebb vagyok, mint gondolnád. Még van idő, és remélem, hogy egyszer majd fogsz velem beszélgetni.  

Szeretnélek megtanítani arra, hogy légy türelmes másokkal. Nagyon szeretlek téged, és minden nap várok egy fejbólintásra, egy imára, vagy   a szíved mélyéről feltörő hálaadásra. Nagyon nehéz egyoldalúan beszélgetni veled.  Nos, amikor te másnap ismét felkelsz, én újra várni  fogok rád a szeretettemmel. Remélem, az új nap során szánsz rám egy kevés időt. 


               Szerető barátod: Jézus


                                                                                      bacsipista ...

      konyv.hinta.gif

    Böjte Csaba: Hol van az öröm forrása?


Lelke mélyén az ember el nem múló örömre vágyik. Amikor ennek forrását keresi, Valakire talál. Ha ez a Valaki ember, akkor valamiért rendszerint csalódik. Ha tovább keres, Krisztusra találhat, mint Szent Pál, és sokan mások. Ajándék! Annyira szép ez a gondolat: minden, ami van a Földön, minden Isten ajándéka. A szép kék ég, a két kezünk, az élet maga, minden - minden Isten ajándéka. Olyan jó ezzel a hittel nézni a körülöttünk lévő dolgokat, személyeket, mindent. Végül is, lehetne fekete és fehér a világunk, mint a régi televíziókban, akkoriban úgy is megértettük a filmeket. De milyen szép, hogy Isten irántunk való túláradó szeretetében, megajándékozott a színek világával.

És gondoltál az ízekre? Végül is lehetne csupán két - háromféle íz: - "saláta és retek, osszátok be!" - mondhatta volna az Isten. Ha te elmész valahova látogatóba, és ott hatfogásos ebéddel várnak, az egyet jelent azzal, hogy fontos vagy nekik, szeretnek téged. A mi Urunk Istenünk, hányféle gyümölccsel, zöldséggel, ízzel fogadott születésedkor? Nincs az autónál vaníliás meg kakaós üzemanyag, egyetlen fajta üzemanyag van, és az autó milyen jól megvan vele! Túláradó szeretetében elhalmoz a Teremtőnk ajándékaival, azt akarja, hogy jól érezzük magunkat ezen a földön. Maga a lét is ajándék szeretetből!

Aztán ott vagy te magad: Csodáld meg a kezedet, ahogy fogsz, vagy simogatsz, ahogy kenyeret szelsz, írsz, vagy keményen dolgozol. Kezed, Isten szép ajándéka. A lábad, melyen jársz, szaladsz, futballozol, és úszni is tudsz vele, ajándék, ingyen kaptad. A szíved! Egyik gyermekemnek születési rendellenessége volt az egyik szívbillentyűjével. A sikeres műtét két és félmillió forintba került. Az én szívem, mind a négy billentyű, szépen csendben dolgozik negyvenhét éve, csak a négy billentyű tíz millió forint. Ajándék, semmit sem adtam érte. Olyan jó dolog azt tudni, hogy amikor még meg sem születtél, akkor Isten kiválasztott egy lányt vagy egy fiút, és elkezdte formálni, alakítani, szépíteni, hogy neked adja, ajándékba. Igazából Isten teremthette volna valamennyiünket ugyanarra a kaptafára. Vagy csinálhatott volna 2-4 kaptafát: egy szőkét, egy barnát, egy feketét. Minek komplikálni? De minden ember más. Mindenki a maga módján egyetlen, és csodaszép. Isten így látta jónak, nagylelkűségében, legyen áldott az O jósága. A bőség gazdagsága!

Jó dolog ajándékot kapni!? Olyan jó dolog úgy nézni a másikra, hogy ő számomra Isten ajándéka, áldása, simogatása. Isten nagyon szeretne téged boldoggá tenni, és ezért megajándékoz a kedveseddel,   menyasszonyoddal, feleségeddel. Isten    legcsodálatosabb ajándéka a te kedvesed, menyasszonyod, vőlegényed, ki elfogad, értékel, és boldoggá tesz. Persze fontos tudni, hogy nemcsak a másik ajándék számomra, hanem én is ajándék vagyok számára. Ülj le, és tudatosan érezd magad ajándéknak, áldásnak. Isten annyira szereti a te kedvesedet, annyira akarja az ő boldogságát, hogy megteremtett téged. Te vagy a válasz a társad kérdéseire, értelme a reggeli kelésének, munkájának. A te simogatásod, Isten hálája jóságáért, becsületes tiszta életéért. Üljél le a szobádba, és éld át ezt az érzést. Te nem egy sodródó falevél vagy, egy értelmetlen seb ezen a földön, hanem áldás és ajándék.

Gondolkozz el, vajon a léted valóban Isten áldása a másik számára? Tedd fel a kérdést: - Valóban ajándék vagyok a másik számára? Ez a mai napom, ez a mondat, amit mondtam, ez simogatás volt? Egy kedves ölelés? Áldás? Gyógyír a másik sebére? Meleg tavaszi eső, napfény, mely virágbomlásra indítja a társamban a félénk rügyeket?" Egészen biztos Isten senkit nem azért teremtett, hogy átok legyen, nehézség, vagy keserves botrány ezen a földön. Az Úr azt szeretné, hogy mindannyian a magunk módján családunk, népünk, nemzetünk, egyházunk számára az ő áldása, ajándéka, szeretetének a jelei legyünk. Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel!
                                                              Csaba testvér

                      cs.ang-gamb-ang.gif

                              

                                   Bezárt ajtókAz övéi közé jött és az övéi nem fogadták be őt. (János 1)
Milyen fájdalmas lehet egy édesanya szívének, ha tulajdon gyermeke bezárja előtte az ajtót. Az ilyen tudja csak igazán megsejteni, hogy mit érezhetett a Megváltó, amikor Izrael, az ő saját népe, nem fogadta őt be. Könnyek peregtek szeméből, amikor szeretetének ismételt hívogatását is elutasították (Luk 19, 41). - Milyen jellemző, hogy az Úr Jézusnak már a születésekor sem volt hely a vendégfogadó háznál. Ma ugyanez történik.

Sok szív ajtaján kopogtat, de az emberek nem törődnek vele. Milyen sokáig kell sokszor várnia csak egy kicsike kis ajtónyílásra is!
De mégis, miért nem fogadták őt be a zsidók? Ennek fő oka önigazságukban rejlett. Úgy jött, mint a bűnösök szabadítója. Ilyenre nem volt szükség. Olyan Messiás-királyra vártak, aki a nemzetek élére állítja a maga népét. Ma is még az önigazság az egyik ok, amiért Jézus olyan sok ember előtt nem szívesen látott vendég. Ezenkívül olyan sok más vendég fészkelte be magát az emberi szívekbe s ott végleg letelepedési jogot is nyert, akikkel az Úr Jézus soha nem tudna együtt lakozni: nyereségvágy, becsvágy, élvezetvágy. Ezeknek a vendégeknek, noha határozottan el kellene utasítanunk őket, az ember nem akar felmondani, így az Úrnak kívül kell maradnia. Az ember talán még hajlik is az Úr felé, sok minden nagyszerűt tud róla mondani, nem tagadja meg tőle elismerését, csak éppen nem engedi őt be. Pedig Isten hatalmat adott Jézusnak minden test felett. Jogos igénye van mindenkire, mivel ő mindnyájunkért odaáldozta magát. Téged is megváltott, tulajdonává tett s most az lenne a kötelességed, hogy Jézusnak ezt a tulajdonjogát elismerd és szívedben helyet adj neki. Természetesen ennek érdekében sok mindent el kellene előbb távolítanod; az évek hosszú során át sok szenny halmozódott fel. De fogj már egyszer hozzá és az Úr melletted lesz. Csak olyan lélekben tud lakozást venni, melyben végigjárt már a seprő.

Szakíts már végre azokkal az idegen vendégekkel, akik évek óta lakják szívedet és úgy viselkednek ott, mint jogos tulajdonosok, pedig egyedül Jézusnak van joga rád. Légy bátor és szakíts azokkal a dolgokkal, melyek lelkedet nyomorúságos szolgaságban tartják és károkat okoznak benned. Eltűnnek majd, mihelyt Jézust hitben jogos Uradnak ismered el.


Áldott az az ember, aki önmagában csalódott, önmagába vetett hitét elveszítette, mert az ilyennek odanyújtja kezét az Úr és kihúzza a mélyből. - Isten arra rendelte Jézus Krisztust, hogy vele kapcsolatban sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek.
Őelőtte megítélődnek lelkek s nyilvánvalóvá lesz, hogy ki az, aki legbenső lényege szerint jobban szereti a sötétséget, mint a világosságot. De az is nyilvánvalóvá lesz, hogy ki az, aki tisztaság után vágyódik, a békességet szomjúhozza, aki mindenképpen el akar jutni Istenhez és meg akar szabadulni a bűn megkötözöttségétől. Vajon mi is azokhoz tartozunk, akik feltétel nélkül átadták magukat Jézusnak?

                                                                                      Carl Eichhorn
                                                                                  Isten műhelyében

cs.nmasnir.rsz14.gif

             

                A  legnagyobb  ember

legnagy.emb1.png

legnagy.emb2.png

legnagy.emb3.png

legnagy.emb4.png

legnagy.emb5.png

legnagy.emb6.png

legnagy.emb7.png

legnagy.emb8.png

legnagy.emb9.png

legnagy.emb10.png

legnagy.emb11.png


 Krisztus sírja Jeruzsálemben 3 D-ben Érdemes kivárni a betöltődést. Virtuális zarándoklat - a Föltámadott Sírjához (3dimenziós vetítés)


cs.--gamb.sziv--.gif
A torinói lepel:

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 12
Tegnapi: 52
Heti: 357
Havi: 1 704
Össz.: 419 531

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Jézus Krisztus
Békesziget - © 2008 - 2018 - bekesziget.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: én oldalam versek képek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »