Békesziget

Szeretetről bölcsességek,idézetek,,írások,képek gyűjteménye.Szeretettel üdvözlök minden kedves látogatót. Az élet értelméről, feladatáról elmélkedhetünk.Lehet kérdezni, gondolatokat megosztani az életről,hitről,vallásokról,hétköznapi problémákról

cs.ang-gamb-ang.gif

1.

John Graham Lake:
A gyógyítás és csodatevés szolgálata
Az Isteni gyógyulás tudományos


Az Isten kegyelme általi megváltás alkalmazásában tudományos. Jézus sokféle módszert használt a betegek gyógyításánál. Mindegyik tudományos volt. A tudomány annak felfedezése, hogy Isten miként tesz dolgokat. Jézus az emberekre tette a kezét engedelmeskedve a kapcsolat és átadás törvényének. Kezeinek érintése, kapcsolata felhatalmazta Isten Szellemét benne, hogy átfolyjon a beteg személybe. A beteg asszony, aki a ruháit megérintette, azt találta, hogy a Szellem kiáradt Jézus személyéből. Megérintette ruhái szegélyét, és a Szellem átáramlott belé. Meggyógyult. Ez tudományos folyamat. Pál, ismerve ezt a törvényt, keszkenőkre és ruhákra tette a kezét. A Biblia azt mondja, hogy amikor ezeket a betegekre helyezték, meggyógyultak, és a démonok kimentek. A materialisták ezt babonaságnak mondták. De ez teljesen tudományos.

A Pálból kisugárzó Isten Szelleme ezeket a kendőket akkumulátorrá változtatta, a Szent Szellem erejének akkumulátorává. Mikor a betegre helyezték, feltöltötte a testet és gyógyulás volt az eredmény (Apcsel 19,12). Ez először is azt demonstrálja, hogy a Szent Szellem kézzelfogható, valóságos jelenlét, mennyei anyag. Másodszor, lehetséges egy kendő anyagában tárolni, mint ahogy Jézus ruhái és Pál zsebkendői is mutatják. Harmadszor, átviszi az erőt a zsebkendőből a betegbe. Negyedszer, a betegben történő hatása nagyon erőteljes volt, hogy a betegség eltávozott. A démonizált megszabadult. Ötödször, a beteg és az elmebeteg is meggyógyult ezzel a módszerrel.

Az ember Jézus Krisztust befogadja a szívébe, mint ahogy valaki elfogad egy szerelmest. Ez egy gyengéd, szerető viszony. Az ember azért engedelmeskedik Jézusnak, mivel szeretettel fogadta be. Szíve szerelme lett. Jézus szeretete és ereje bennük megszabadítja őket a bűntől és betegségtől, és végül, ahogy az Ő Igéjében meg van ígérve, meg fog váltani a haláltól is. Az embernek a sátántól és az ő országától való szabadulását a bűnből, betegségből és halálból való megváltás alkotja, és ez alapítja meg a Menny Királyságát.


k_p-8d797dc9c7974165a1968f6cd2d48f9e.jpg

2.

Bach-virágterápia
részlet


"A gyógyító növények azok, amelyeknek megadatott az erő, hogy segítsenek minket önmagunk megőrzésében." Amennyiben elfogadjuk a test-lélek-szellem hármasságát, és azt, hogy a test a lélek tükre, felmerülhet a kérdés, hogy a lélek betegségeit hogyan orvosolhatjuk testi szinten. Ez a téma már régóta foglalkoztatja az embereket, és az ősi gyógymódok mindegyike az ember és a természet kapcsolatának megfigyeléséből alakult ki.
Bármilyen társadalmi, családi helyzetbe születtünk, legyünk szegények, gazdagok, elkényeztetettek vagy nem szeretettek, életünknek egy feladata van, szellemünk fejlesztése, az öntudatra ébredés. Különböző személyiséggel, hajlamokkal, feladatokkal jövünk a világra, de valahol, tudatosan vagy tudat alatt mind egy irányba törekszünk, bár erről sokszor megfeledkezünk. Abban a pillanatban, hogy nem a szellemünk útmutatásait követjük, a lelkiállapotunk és később a testünk is elkezd jeleket küldeni. Amit betegségnek hívunk, nem más, mint lelkünk és szellemünk segélykiáltása, hogy figyeljünk oda, nem a megfelelő irányba megyünk. Ha megismerjük testünk jelbeszédét, könnyen megfejthetjük, mit akar a lélek üzenni. Szerencsére nem kell megvárni, amíg fizikai tüneteket produkálunk, elég, ha odafigyelünk lelkiállapotunkra nap mint nap. Ha negatív érzéseket találunk magunkban, jól tesszük, ha alaposan megvizsgáljuk. Dr. Bach a természet gyökereihez nyúlt vissza és talált megoldást a különböző kedélyállapotok orvoslására.

"Ha egyszer felismerjük isteni mivoltunkat, a többi már gyerekjáték."A betegség célja, hogy figyelmeztessen a test-lélek-szellem megbomlott egyensúlyára. Igyekszik visszaterelni minket a helyes mederbe. Dr. Bach szerint először a lelket, azután a testet kell meggyógyítani, bár célszerűbb, ha mindkettővel egyszerre foglalkozunk.
A gyógyító szereket több csoportba sorolta: fém, növényi és állati eredetű készítményeket különböztetett meg. Mivel a fémek ember alatti szintet képviselnek, az állatok felhasználása pedig kegyetlenséget szülne, ami nem egyezik a gyógyítás művészetével, így forrásként maradtak a növények. Ezeket három csoportba osztotta:
- az emberi szervezetre káros növények, ezek az ember fejlettségi szintje alatt vannak,
- az emberrel egy szinten álló növények, ezeket táplálékul használjuk,
- az emberi szintet meghaladó növények, melyek gyógyító erővel vannak megáldva. Ezek hatása növeli a lélek rezgésszintjét, elősegítve a gyógyulást.
Dr. Bach szerint a betegségek sokszor a tévedések miatt is kialakulhatnak, melyeknek két fajtáját figyelte meg:
- a mulasztásokból elkövetett tévedések, amikor egy értékünket nem fejlesztjük, amiről tudunk, ezzel a hibával a rejtőzködő betegségek függnek össze,
- és a tevékenyen elkövetett hibák, melyek az aktív betegségekkel állnak kapcsolatban, ezeknél lelkiismeretünk ellenében cselekszünk.


cs.--gamb.sziv--.gif

3.                   Bach-virágterápia
                                          előző folytatása


"Ha hallgatunk megérzéseinkre, kívánságainkra, gondolatainkra és vágyainkra, akkor csak örömmel és egészséggel találkozhatunk az életben."
Dr. Bach tizenkét alapeszenciát fedezett fel, melyhez tizenkét alapnövényt és tizenkét lelkiállapotot társított. A tizenkét személyiségtípust a Hold állásához kötötte a születési horoszkópban. Ennek alapján következtetett a személyiség típusára, céljára az életben és az őt leginkább támogató gyógyírra. Nem kell azonban túl nagy jelentőséget tulajdonítani a bolygóknak; ha hűek maradunk önmagunkhoz, akkor nem kell tartanunk a bolygók, vagy más egyéb hatásoktól - állítja dr Bach. Egyetlen dolgot kell megtennünk az életben, a szeretet útjára lépnünk, és így önmagunk irányíthatjuk sorsunkat. Szerinte a gyógyulásnak hét fokozata van: a békesség, a remény, az öröm, a hit, a bizonyosság, a bölcsesség és a szeretet.
Fontosnak tartja azonban a fokozatosság elvét, nem szabad elhamarkodottan cselekedni, a személyiségben találni kell egy kimagasló erényt (legalább egy mindenkinek van) és a gyógyírral ezt erősíteni, hogy az ember a hibákat kisöpörhesse magából.


"Egyetlen dolgunk, hogy megőrizzük személyiségünket, éljük a saját életünket, és életünk hajóját magunk kormányozzuk - s minden rendben lesz." Dr. Bach szerint az alapbetegségek olyan jellemhibákból eredhetnek, mint tudatlanság, egoizmus, gyűlölet, büszkeség, és ezek, ha jobban megvizsgáljuk, mind az egység ellen irányulnak. A büszkeségnél nem ismerjük fel személyiségünk kicsiségét és függését a lélektől, a szerénység hiányát figyelhetjük meg. A gonoszság az egység tagadását és hibás megértését vonja maga után. A gyűlölet tagadja a Teremtőt, és ellentétes a szeretettel. A tudatlanság vonakodás az igazság meglátásától. A bizonytalanságnál a személyiség vonakodik a Szellem követésétől, és végül a birtoklás tagadja a lélek szabadságát és egyéniségét.
A betegség feletti győzelem minden esetben lényünk isteni mivoltának felfedezésétől függ. Ehhez segítenek, vagy segíthetnek hozzá a virágeszenciák. Senki nem kívánja tőlünk, hogy szentté vagy mártírokká váljunk, egyszerűen csak tanuljuk meg élvezni az élet szépségét, találjuk meg örömeit, kalandjait . "Ha arra a tizenkét tulajdonságra gondolunk, amelyeket Krisztus tanított, és amelyek elérésére törekszünk, megtaláljuk az élet tizenkét nagy leckéjét. Noha mind a tizenkét leckét meg kell tanulnunk, egyszerre csak egyre kell összpontosítanunk."
Ha valóban mélyen, alaposan magunkba nézünk, megtaláljuk a megfelelő szert, gondolatot, érzést, ami a megoldást kínálhatja problémáinkra, de soha ne feledjük, nem a tökéletesség, hanem a törekvés, nem a kapkodás, hanem a saját tempónkban való haladás a cél.

aranylepke.gif


  4.  Gyógyító és szabadító ima


A természetgyógyászat alapelve, hogy a természet képes önmagát meggyógyítani. Ez az elv igaz lett volna a paradicsomban, de a bukott természet állapotában nem igaz. A bukott természet romlást és halált hordoz.
Visszatérve a betegségre és gyógyulásra, a hívő keresztény számára a Szentírás a Jakab-levélben tartalmaz egy fontos figyelmeztetést:
Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert sokat megtehet az igaz ember állhatatos könyörgése. Illés hozzánk hasonló szenvedő ember volt, s amikor könyörögve könyörgött, hogy ne essék eső a földre, nem is esett három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, s a föld megadta termését (Jak 5,16-18).

Isten maga az élet, a gyógyulás, őbenne virágzik föl az ember, őbenne győzi le a pusztító erőket. Mi sem természetesebb a hívő számára, mint őhozzá fordulnia betegségben. Persze szó sincs arról, hogy az orvostudományt mellőzhetnénk, mert az is Isten természetes ajándékai közé tartozik. De nagyon furcsa dolog, ha az Istenbe vetett hitet zárójelbe téve, gyanús erők felé fordulunk. Jakab levele még arra is biztat bennünket, hogy Isten rendkívüli emberének, Illés prófétának hatékony imáját tulajdonítsuk magunknak. Nem volna-e a helyesebb a kérő ima titkaiban elmélyedni a feltétlen bizalom, a kiengesztelt szív, az Istennek való totális átadottság, az állhatatosság, a hálaadással való kérés, az égiekkel való kommunikáció törvényeit kutatni , mint gyógyítási technikákba, módszerekbe vetni bizalmunkat? A természetgyógyászat, vagy ahogy szívesebben mondom: az alternatív gyógyászat ebbe a hibába esik. Sok hívőnek sejtelme sincs a mágikus háttérről; mégis, vétkezik a hit ellen, amikor kétes gyógyítókban és módszereikben hisz, ahelyett, hogy egyedül Istenben hinne.

                                                              (ismeretlen)

cs.masni.rozs..gif


5.                     Ima a betegekért


Jóságos Istenem,a betegekért
könyörgünk hozzád.
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra, fájdalmaik elviseléséhez.
Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik.
Te, Uram,kérünk sugald szívünkbe ezeket a szavakat:

"A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg!"

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.
Ha a Te szent akaratod az, hogy tovább
viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel, hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.
Tisztísd meg szívünket, hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet.

Ámen

6.cs.--gamb.sziv--.gif

Gyógyító Angyalok


Az Angyali Rendek készen állnak, hogy segítségetekre siessenek, és irányt mutassanak életetekben. Kérhetitek Őket fájdalmaitok feloldásában, és minden olyan helyzetben, életetek különböző területén, amelyben gyógyításra, vigasztalásra szorultok.
Az Öröm Angyalai, most fokozottan vannak jelen.Különös kegyelmet árasztanak rátok, amely Isten Kegyelméből ered.
Megpróbálják feloldani a bennetek mélyen ülő fájdalom mintákat, amelyek esetleg még mindig be vannak tapadva energiatestetekbe és ezáltal különböző, energetikai blokkokat okoznak.

Most itt az idő ezeknek a mélyen lévő sérült részeknek a feloldására.
Különböző módszereket is alkalmazhattok, de mind közül a legegyszerűbb és a leghatásosabb módja, ha kéritek, és igénybe veszítek a MI segítségünket.
Semmi mást nem kell ehhez tennetek, csak ki kell nyilvánítani az akaratotokat, hogy gyógyulni kívántok és kéritek, hogy MI segédkezzünk ebben. Persze mindemellett ugye már említenem sem kell,- hogy nyitottnak és elfogadónak kell lennetek Velünk szemben.

Megpróbálunk minden Tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a sérült részeket, minél előbb gyógyításnak vessük alá.Ez a legelején járhat lelki és fizikai fájdalommal, attól függően, hogy az adott sérülést, emlékképet, mióta cipeled.Most már a legtöbb esetben, és a legtöbb egyénnél, a régi karmikus fájdalom minták oldásra kerültek, de van még ahol fokozottabb gyógyításnak kell alávetnünk a sérült részeket.
Mindez attól függ, hogy mióta cipeled a sérült lélekrészeket és amellett mennyi hajlandóságot mutatsz a meggyógyítására.

Tudatosan teszed, vagy a tudat mélyén ellenállsz, és ragaszkodsz a régi mintához, mert részeddé alakult.
Az elkövetkező hetekben ez a gyógyítási folyamat fokozottan előtérbe kerül, hogy testeteket minél előbb fel tudjátok szabadítani a visszahúzó és korlátozó energiamintáktól.

           
Forrás:Gyógyítás
írta: lendvaykati

7.cs.masni.rozs..gif

Betegségek lelki okai

Agyrázkódás: az eddigi út és a gondolkodás megtörése, irányváltás szükségességét jelzi.
Alacsony vérnyomás: sosem mész el a végsőkig, félsz a felelősségtől.
Álmatlanság: félsz az odaadástól és a védtelenségtől.
Aranyér: határozatlanság.
Asztma: többet akarsz kapni, mint amennyit adni.
Bőrbetegség: képtelen vagy a gyengédségre és a nyíltságra.
Cukorbetegség :A cukor (a szeretet jelképe) nem tud beépülni a sejtjeidbe, és felhalmozódik a véredben. Igényled a szeretetet, de nem tudod feldolgozni, így nem élsz teljes életet.
Csonttörés :Merevséget jelez, a gyógyulási idő alatt változtatnod kell ezen.
Derékfájás :Túlhajszoltság.
Elhízás :Bizonytalan a jövőképed, nem érzed elég fontosnak magad a világban.
Epekő: Lerakódott fájdalom, sérelem.
Fejfájás :Nem tűröd a kritikát, és maximalista vagy másokkal szemben.
Fogfájás :A vitalitás hiánya, nem teszel meg valamit, amit szeretnél.
Frigiditás, impotencia :Félelem az ismeretlentől, az odaadástól, az önkontroll elvesztésétől és a sikertelenségtől.
Fülfájás :Nem figyelsz a belső hangra.
Gerincferdülés: Egyik feled túl hangsúlyos a másikkal szemben.
Gyomorfekély: Elfojtod az agressziódat.
Gyulladás : Félsz valamitől, ezért nem tudsz egy problémát feldolgozni.
Hajhullás, korpásodás: Egy új korszak kezdete vagy visszahúzódás jele.
Hányás: Elutasítasz valamit.
Hasmenés: Nem tudod hasznosítani a tapasztalataidat, ezért azok csak ,,átrohannak" rajtad.
Heg :Egy lelki sérülésed mély nyomot hagyott benned.
Herpesz Undorodsz valamitől.
Húgyhólyag :Pszichés nyomás, érzelmi telítettség jele.
Ínhüvelygyulladás :Cselekvőképességedet leblokkoltad.
Kényszeres evés: Ingerhiány.
Kóros soványság :Élettagadás, a nemiség elfojtása, bűntudat.
Koszorúér-elmeszesedés :Az érzelmek visszafojtása.
Köhécselés: Nem mered kimondani a véleményedet, de jelzed, hogy van.
Kötőhártya-gyulladás: Fájdalmat okoz valaminek a belátása.
Lábfej :A gyökereket, ősökhöz való viszonyt szimbolizálja.
Lábszár :Túlfeszített tempóban haladsz.
Magas vérnyomás: Merev vagy, ráfeszülsz egy problémára anélkül, hogy megoldanád.
Máj :Méregtelenítés, felismerés, védelem a károsnak vélt dolgoktól, a tapasztalatok beépítése.
Mell :A nőiesség, gondoskodás és az anyaság szimbóluma.
Nátha :El akarsz zárkózni a külvilágtól, a kommunikációtól.
Nyak :Mást mond az eszed, és mást a szíved.
Oldalak:
Tested jobb oldala: az ész és a racionalizmus, bal oldala : a szív és az érzelmek jelzője. A fejeden ugyanez pont fordítva van.
Orrdugulás: Meggátolod az érzelmeid áramlását.
Orrsövényferdülés: Érzelmeid túlságosan egy oldalra hajlanak.
Pajzsmirigy-alulműködés : Elzárkózol a fejlődéstől, a változástól.
Pajzsmirigy-túlműködés : Ijedtség, stressz, zavaros jövőkép.
Pikkelysömör: Egyfajta páncélképzés, félsz a sebezhetőségtől.
Rekedtes hang : Ha csak a torkodból képzed a hangod, nem adod ki teljesen magad, titkolózol a környezeted előtt.
Rövidlátás : Bizonytalan vagy a jövődet illetően.
Sérv: Túlzottan leterheled magad.
Szédülés: Bizonytalanság, ingatagság.
Székrekedés : Nem szeretsz adni.
Szenvedélybetegségek: Keresés, ingerhiány, vágyakozás jele.
Távollátás : Nem akarod észrevenni az evidens dolgokat, elzárkózol attól, ami az orrod előtt van.
Trombózis : Szellemi fejlődésed elakadt, változtatni kényszerülsz.
Váll :A túlterheltség szimbóluma.
Vastagbél : Sokat kritizálsz.
Vékony hang: Nem mersz élni a saját lehetőségeiddel.
Vérszegénység :Passzivitás, bizonyos életenergiát nem vagy hajlandó felvenni, beépíteni a mindennapjaidba.
Vesekő: A párkapcsolatodban nincs elég energia, lelkesedés.
Viszketés: Ingerlékenység jele, a vakarással keresgéled, mi az, ami ingerel.
Visszér: Túlzottan rugalmatlan, merev, zárkózott vagy.

Figyeljünk oda lelkünk testünkön keresztül küldött üzeneteire, ismerjük, és értsük meg a jelzéseket, oldjuk fel a lelkünkben dúló problémákat, hiszen ha a betegséget csak tünetileg kezeljük, elnyomjuk gyógyszerekkel, protézisekkel, a probléma nem fog megszűnni, újra előtör valahol. Testünk betegségeit csak lelkünk problémáinak feloldásával együtt van értelme gyógyítani. Mind valaminek a hiánya, mind pedig a túlzott megléte is okozhatja az egyensúly megbomlását.


cs.--gamb.sziv--.gif


8.           Mit sejtetnek kedvenc színeink?


A hétköznapokban talán nem tulajdonítunk túl nagy jelentőséget a bennünket körülvevő színeknek, pedig nagyobb hatással vannak ránk, mint gondolnánk. Teljesen természetes és magától értetődő számunkra, hogy a világ, mely körülvesz bennünket, színes. Színvilágunk valójában a belső világunk megnyilvánulása és a színeket gyakran ösztönösen is használjuk az éppen aktuális problémánk megoldására. Gondoljunk csak arra, hogy például ösztönösen megyünk ki a zöldbe, ha fáradt a szemünk, vagy bújunk abba a ruhába, amelyik színt hiányoljuk. Mivel a színeknek erős fiziológiai és lélektani üzenete van, nem meglepő, hogy már ősi kultúrákban is használták a színek különleges hatását.

Hogy működik a színérzékelésünk?
Mi  is valójában az a jelenség, amit mi színnek érzékelünk? Agyunk reakciója a fényre. Érzékelése a szemen keresztül történik az agyban. Tehát a szín az az érzet, ahogy az agy reagál a fényre. A fény teljes spektrumát nem tudjuk látni (pl. ultraibolya vagy infravörös). Gyakorlatilag a három alapszínből kikeverhető az összes szín. Ezek a vörös, zöld és a kék színek.

A színeknek erős fiziológiai és lélektani üzenete van                 Azonnali hatást és reakciót váltanak ki belőlünk. Bőrünk és sejtjeink is érzékelik a színeket, így a színek a vakokra és a színvakokra is hatnak! Érdekesség, hogy a kutatások során összefüggést fedeztek fel a szemek színe és a személyiség között. Különböző színű szemek az agy különböző területeivel vannak kapcsolatban, így ez személyiségünket is befolyásolja. Rögtön reagálunk egy festményre, legyen az mozgalmas vagy csendes - leginkább a színek által. Képesek vagyunk hajnalban kelni egy napfelkeltéért, és egy csodás helyen gyönyörködni  a naplementében.

A színek hangulatunkat, egyéniségünket tükrözik
A színek, amiket hordunk vagy körülvesznek minket, egyéniségünket tükrözik. Hangulatunkat, lelkivilágunkat közvetítjük általuk, de hatással is vannak rájuk. Vajon miért vonzódunk egy színhez? Miért szerettük 10 éve a kéket? Miért hordunk és vesszük magunkat körül csupa rózsaszínnel most, pedig régen ki nem állhattuk? Mit fogunk hordani 5 év múlva?

Ösztönösen is a nekünk megfelelő színt választjuk
Minden színnek megvan a maga hullámhossza és rezgése, amely szemen és bőrön áthatolva bizonyos változásokat hoz létre a sejtjeinkben. Érzelmi, mentális és spirituális jelentésük van, akár az auránkra a csakráinkra jellemző színekről van szó.
A hét csakrának hét különböző színe van. Az egyes csakrákhoz tartozó szerveinket az adott csakrához tartozó színnel tudjuk gyógyítani, mely érzelmi, mentális és spirituális üzeneteket küld annak a részünknek, melyen hordjuk azt a színt.
Megfigyelted már, hogy aki szereti a földszíneket, annak a földeléssel, a stabilitással van a gondja? Aki rózsaszínbe burkolózik, az szeretetre vágyik? Aki mindig feketében jár, az el akar bújni, mert a fekete védelmet ad (lásd a buddhistáknál a Fekete kabát, mint szimbolikus védelem)? A feketét nem tartják színnek, az valójában a színek hiánya.
Az ember tudat alatt működő öngyógyító mechanizmusai révén nyúl éppen ahhoz a színhez, melyre aktuálisan szüksége van.

A színek a hiányzó energiáinkat is pótolják

Az ember meghatározott életcéllal születik le. Ennek megfelelően, különböző hatások érnek minket arra ösztönözve, hogy elérjük azt a célt, amit kitűztünk. Tapasztalásaink nem mindig zökkenőmentesek, ezért blokkokat okozhatnak csakráinkban és az auránkban - pl. elszorul valakinek a szíve vagy nem akar meglátni valamit. Minél nagyobb blokk alakul ki egy területen, annál nagyobb részünk záródik le az energia-hálózatunkból. Azon a részen a szerveink nem kapnak elég energiát, és később megbetegszenek. Ezért hordjuk azokat a színeket, amikkel ellensúlyozni, azaz gyógyítani tudjuk az energiahiányos részünket, arra ösztönözve magunkat, hogy felismerjük sorsunkban a „helyes utat”. Azonban, piros és piros szín között is különbség van. Minél fényesebb egy szín, annál magasabban rezeg,  vagyis annál tisztább. A színeknek felső és alsó oktávja is van.

                                                                       Kanyurszky Kata Tara

 9.      cs.--gamb.sziv--.gif

A színek az alábbi érzelmekkel kapcsolhatók össze:

TISZTASÁG, ÁRTATLANSÁG – érzelmi szempontból a fehér ugyan tiszta és derűs, ugyanakkor hűvös szín.

MOZGÁS – a sárga szín a motorikus tevékenységet ösztönzi, mozgásba hozza a dolgokat. Kedvezően hat idegrendszerünkre is. Erre a színre a kimondott intellektualitás jellemző.

NYUGALOM, BELSŐ BÉKESSÉG – a zöld szín nyugtatja az idegeket, hiszen nyugtató és hipnotikus szín. Lehetővé teszi a lélek megnyugvását. Állítólag álmatlanság ellen is hatékony.

ÖSSZPONTOSÍTÁS – a kék szín élettani hatásai a piroséval ellentétesek. A kék fény fokozza a koncentrációs képességet, ugyanakkor, hosszabb idő elteltével, egyfajta kellemes és békés álmossághoz vezet. 

IZGALOM, SZENVEDÉLY – a piros forró és átütő szín, ezért pszichofizikai stimulánsként hat szervezetünkre. A helyiségben lévő túl sok piros szín a hangosság enyhén zavaró benyomását kelti, ugyanakkor impozáns hatású is lehet. Mint a vitalitás és aktivitás színe a piros az intellektuális aktivitást is ösztönzi. A piros lendületbe hoz és érzelmileg is stimulál. A legerőszakosabb szín, hiszen szó szerint akcióra késztet bennünket.

VIDÁMSÁG – a vidám hangulatokat ábrázoló jeleneteken sok a piros, a sárga és a narancssárga szín. A három meleg és stimuláló szín optikailag közelebb hozza a 
tárgyakat. Ugyanakkor fokozzák az aktivitást, serkentik a vérkeringést és a légzést.

BÁNAT – a szomorúság leggyakoribb színe a fekete és a kék árnyalatok. Mivel negatív érzelmi töltéssel bírnak, a negatív érzelmek szimbolizálására alkalmasak. 

HARAG – a harag ábrázolásának leggyakoribb színe a piros és a fekete. A piros ugyan a vidámság formájában is megjelenik, ebben az esetben viszont kizárólag a pozitív jellege kerül előtérbe. 

FÉLELEM – a félelem ábrázolásának leggyakoribb színe a fekete, a lila és a sötétkék árnyalatok. 

INTROVERTÁLTSÁG – az ibolyaszín a kékhez hasonlóan, de még intenzívebben hat szervezetünkre. Rendszerint zavaróként éljük meg jelenlétét. Introvertáltságot implikál, és elsősorban azoknak felel meg, akiket a hangos társaságokban is különcként, sőt kitaszítottként kezelnek. A nagyság és a fontosság, az idealizmus színe, lehetővé teszi a meditációba való elvonulást. A lila a fehér színnel enyhített ibolyaszín, ezért ennek enyhébb változatát képezi.

MELEGSÉG – a narancssárga szín a sárga és a piros keveréke. A világosság és melegség ötvözeteként alkalmas a helyiségek kellemes hangulatának megteremtésére. A narancssárga serkenti a szívműködést, de nem befolyásolja a vérnyomást. Jelenléte izgató és nyugtató is lehet. Serkenti az emésztést, étvágyfokozó, ezért alkalmas éttermek, konyhák, étkezők festéséhez. A narancssárga az ösztönösséget, a nyitottságot, az érzelmi melegséget sugallja. BÉKE, BIZTONSÁG – a barna szín nyugtató, és mégsem altató hatással bír. Mivel megszoktuk, rendszerint kellemesként éljük meg. A barna erős, anyát és védelmet sugalló szín. A gazdaságosságot, a hűséget és szilárdságot, ugyanakkor a nyomást, a merevséget, a lázadást, az önfejűséget is sugallja. Az egyszerűséget és a gyakorlatiasságot implikálja.

VISSZAFOGOTTSÁG, BIZONYTALANSÁG – a szürke a bizonytalanság színe. Jelentésstruktúrája kiterjed a félelemtől – erre a világosabb árnyalatok utalnak, a közepes árnyalatok által tükrözött, hamis vakmerőségig, és az önző sötétszürkéig, amely intenzitása miatt, időnként már szinte veszélyesnek tűnik. A szigorú konformisták kedvenc színe. A visszafogottság színe is, ugyanakkor pedig igen elegáns szín.

ERŐ, TITOKZATOSSÁG – a fekete szín objektív asszociációja az erő, érzéki asszociációi pedig a sötétség és a titokzatosság. A fizikai sötétséget, a fiziológiai pihenést és a pszichológiai szomorúságot, illetve letörtséget jellemzi. A formalitás és a konvenció, valamint az önteltségtől mentes büszkeség jelképe is.

Pasztell színek: a pasztell színek a rózsaszín, a világoskék, a lila és a többi, fehér színnel halványított és elmosott színárnyalat. Ezek a gyengédség és törékenység, esetenként a bizonytalanság és visszafogottság hatását keltik. Alkalmasak az érzékenység és a kifinomultság hangsúlyozására. A pasztell színekhez viszonyítva, a világos és telt színek túlságosan feltűnőek, sőt erőszakosak. A pasztell színek alkalmasak a bizalmas hangulat megteremtésére.

      cs.--gamb.sziv--.gif

10.                  Mozgás az egészségért


A fiatalság mesés, legendás forrása az ókori kalandorokat egy életen át tartó kutatásra, keresésre ösztönözte, s idővel a beteljesíthetetlen álom jelképévé vált. A tudomány ma legalább részben képes ezt az álmot mindannyiunk számára elérhető közelségbe hozni. Mit jelent ez?
Amikor a titkos forrás után kutattak, amely örök fiatalsággal ajándékoz meg, emberek tömegei haldokoltak fertőző betegségek miatt felnőtté válásuk korai szakaszában. Ma ezektől nem kell tartanunk, s bár igaz, hogy napjainkban sokakat a degeneratív betegségek fosztanak meg erejüktől és tesznek idő előtt munkaképtelenné, azonban ezek elkerülhetők a rendszeres, serény fizikai aktivitás útján, miközben nagyobb vitalitás, jobb egészség, hosszabb élet lehet osztályrészünk. Mozgással igazán elérhető mindez? Vessünk egy pillantást a tényekre.

A használd, különben elveszted" törvényszerűsége nemcsak a csontokra és az izmokra vonatkozik, hanem a szívre, tüdőre, agyra, véredényekre, ízületekre és a test összes többi részére egyaránt. Az ülő foglalkozású életmód közvetlen út a korai halálhoz. Az aktivitás hiánya szó szerint megöl minket. A jó genetikai örökség néhány embernek segít abban, hogy hihetetlen helyzeteket és állapotokat éljenek túl, de ez kevesek adottsága.

A ma gondja nem csupán a ;csak hosszabb ideig élni" képlet: a meghosszabbodott életidő mellett vágyakozunk az erő, a jó egészség, a hasznavehetőség és az élet minőségének javítása után. Hogyan segít a mozgás abban, hogy tovább és jobban éljünk? A mozgás segít, hogy jól érezzük magunkat: a testgyakorlásból jó közérzet és életöröm származik. Azonkívül a hormonok, amelyek a mozgás kiváltotta jó közérzetet előidézik, az egészségre is kedvezően hatnak. A testgyakorlás a szívet is erősíti. Ez pedig igencsak fontos egy olyan kultúrában, amelyben minden második ember szív- és érrendszeri betegségben hal meg. A testgyakorlás csökkenti a vérnyomást, a nyugalmi pulzusszámot, s védi a szívet és a véredényeket.

A kalcium és más fontos ásványi anyagok visszatartásával a mozgás erősítőleg hat a csontokra. Az ülőmunkát végző emberek, akik már túl vannak negyvenedik életévükön, egyre több kalciumot és csontanyagot veszítenek.
  A mozgás feloldja, megszünteti a depressziót. A szabadban végzett testgyakorlás az egyik legértékesebb eszköz, hogy segítségével harcba szálljunk e szinte mindennapos, munkaképtelenné tevő betegség ellen. Az aggodalmaskodástól, idegeskedéstől is megszabadít a mozgás. Napjaink rohanó, kapkodó, nyomás alatt élő társadalmában a fizikai tevékenység az egyik leghatékonyabb ellenszer a stressz ellen. A testgyakorlás életünk minden területén megnöveli az erőt és a hatékonyságot. A mozgás a kívánatos testsúlyt is segít fenntartani, továbbá izmokat fejleszt és zsírokat éget el. A mérsékelt testgyakorlás a vércukorszint ideiglenes megemelésével tompítólag hat az étvágyra is.
A testgyakorlás javítja a keringést, tisztábbá teszi a gondolkodást, pihentetőbbé az alvást, és felgyorsítja a károsodott területek gyógyulását. Miféle mozgásról van szó? Nem mindenki tud kocogni, és nem mindenki tudja lefutni a maratoni távot. A felsorolt jótékony hatások mindegyike egyszerű gyaloglás útján is elnyerhető. A gyaloglás ideális testgyakorlás. Egyáltalán nem kerül pénzbe, ugyanakkor biztonságos, és szinte mindenki végezheti. És még szórakoztató is! Megválaszthatjuk a sebességet, megállhatunk, amikor csak akarunk. Ahogyan edzettségünk javul, fokozatosan növelhetjük a sebességet és az időt. További jó testgyakorlásnak tekinthető az úszás, kerékpározás, kertészkedés, udvari munka. A keményebbek részére ajánlható a kocogás, a lépcsőmászás, az ugrókötél és a síelés. A hatékonyság érdekében a mozgás legyen igen eleven, és legalább 15-20 percen át tartson. A legtöbb ember fokozatosan el tudja érni ezt a célt.

Egy naponként 30-40 perces aktív testgyakorló program igen jótékony hatású. Különböző testgyakorlási módok léteznek, különböző célok elérésére. De ne felejtsük el, hogy még az olyan mérsékelt aktivitás is, mint amilyen a tempós gyaloglás, javítja a jó közérzetet, növeli az erőt és a hatékonyságot. Minden lépés számít! De a mozgás olyan fárasztó és unalmas!
Mindannyian sok fárasztó és unalmas dolgot teszünk nap mint nap: ilyen a takarítás, autómosás, fűnyírás, mosogatás, munkába járás, vagy akár a fogmosás. De elvégezzük ezeket, mert szeretjük a munka jutalmát: vonzó otthon, tiszta autó, rendszeres fizetés, szép fogak. Bizonyos idő után ezek a tevékenységek rutinossá, a mindennapi élet elfogadott részévé válnak. Tekintsünk ugyanígy a testgyakorlásra is, mely ráadásul egész életünkre jótékony hatással van. Előbb-utóbb még jó ízére is ráérezhetünk, s akkor nem lesz többé unalmas számunkra.

     cs.--gamb.sziv--.gif

  11.        Egy onkológus orvos véleménye!                                     Egy érdekes és megfontolandó cikk a rákról

 
 
     Miután évekig azt mondták az embereknek, hogy a kemoterápia az egyetlen módja a daganatok megszüntetésének (a kulcsszó a megpróbálják), a Johns Hopkins kutatóintézete végre elkezdett beszélni arról, hogy van más választásunk is:

     1. Minden embernek vannak ráksejtek a szervezetében. Ezek a ráksejtek nem mutathatók ki a szokásos vizsgálatokkal egészen addig, amíg számuk több milliárdra fel nem szaporodik. Amikor egy orvos a kezelés végeztével azt mondja a betegnek, hogy nincs több ráksejt a szervezetében, ez csak annyit jelent, hogy a tesztek nem képesek észlelni a ráksejteket, mivel azok még nem érték el a kimutatható mennyiséget.

     2. Egy ember élete során a ráksejtek átlagosan 6-10 vagy még ennél is több alkalommal bukkanhatnak fel.

     3. Ameddig az ember immunrendszere erős, képes arra, hogy elpusztítsa a ráksejteket, és ezzel megakadályozza, hogy azok elszaporodjanak és daganatokká fejődjenek.

     4. Amikor valakinél kimutatják, hogy daganata van, az azt jelzi, hogy annál a személynél összetett táplálkozási hiányosságokkal állnak szemben. Ezek hátterében lehetnek genetikai, környezeti, táplálkozási és életmódbeli tényezők.

     5. Ahhoz, hogy e sokrétű táplálkozási hiányosságokat 
megszüntethessük, az étrend megváltoztatásá-ra és étrend-kiegészítők bevitelére van szükség, ezekkel fogjuk megerősíteni immunrendszerünket.

     6. A kemoterápia során tulajdonképpen megmérgezik a gyorsan növekvő ráksejteket, de ezzel elpusztítják a csontvelőben, a bélrendszerben, stb. lévő egészséges sejteket is, sőt egyéb szervek: a máj, vese, szív, tüdő stb. - károsodását is okozhatják.

     7. A sugárterápia, miközben elpusztítja a ráksejteket, elégeti, roncsolja és károsítja az egészséges sejteket, szöveteket és szerveket.

     8. A kemoterápia és a besugárzás kezdetben gyakran csökkenti a daganat méretét. Azonban a kemoterápia és a besugárzás hosszan tartó alkalmazásával nem lehet több daganat elpusztulását elérni.

     9. Amikor a kemoterápia és a besugárzás hatására a testbe túl sok méreg kerül, az immunrendszer meggyengül vagy összeomlik, miáltal a beteg szervezete képtelen ellenállni a különféle fertőzéseknek és komplikációknak.

     10. A kemoterápia és a besugárzás hatására a ráksejtek mutációval ellenállóvá válhatnak, ami meg-nehezíti elpusztításukat. Sebészeti beavatkozások ugyancsak a ráksejtek továbbterjedését okozhatják a szervezet más részeire.

     11. A rák elleni harc egyik hatékony módja a ráksejtek kiéheztetése oly módon, hogy nem juttatjuk hozzá azokhoz az élelmiszerekhez, amelyekre a burjánzáshoz szükségük van.

     A ráksejtek táplálékai:

a.:  A cukor táplálja a daganatot. A cukorbevitel megszüntetésével az egyik legfontosabb táplálékától fosztjuk meg a ráksejteket. A cukorhelyettesítők, pl. a NutraSweet, az Equal, a Spoonful stb. aszparta-mot tartalmaznak, ezért károsak. A természetes cukorhelyettesítők, pl. a valódi méz vagy a melasz (a répa- vagy nádcukorgyártás mellékterméke) használata javasolt, de ezek is csak nagyon kis mennyiség-ben. Az asztali só kifehérítésére vegyszereket használnak. Jobb megoldás a tengeri só.

b.: A tej a szervezetet nyálkaképződésre serkenti, különösen a gyomor-bél traktusban. A nyálka táplálja a daganatokat. A tej megvonásával, esetleg helyette édesítőszer-mentes szójatej fogyasztásával a ráksejtek éhezni kényszerülnek.

c.: A ráksejtek virulnak savas környezetben. A hús alapú étrend savas, és ezért jobb, ha marha és sertéshús helyett inkább halakat és kis mennyiségben csirkét fogyasztunk. A húsok vágóállat-antibio-tikumokat, növekedési hormonokat és parazitákat is tartalmazhatnak, amelyek mindegyike ártalmas,  különösen a rákban szenvedők számára.

d.: A 80% friss zöldségeket, zöldségleveket, teljes kiőrlésű gabonát, magvakat, csonthéjasokat (dió, mogyoró stb.) és gyümölcsöket tartalmazó étrend segít a szervezetet átállítani lúgos kémhatású környe-zetté. Az étrend mintegy 20%-a állhat

 sorelvalaszt.gif
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 37
Tegnapi: 52
Heti: 382
Havi: 1 729
Össz.: 419 556

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Gyógyítás
Békesziget - © 2008 - 2018 - bekesziget.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: én oldalam versek képek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »