Békesziget

Szeretetről bölcsességek,idézetek,,írások,képek gyűjteménye.Szeretettel üdvözlök minden kedves látogatót. Az élet értelméről, feladatáról elmélkedhetünk.Lehet kérdezni, gondolatokat megosztani az életről,hitről,vallásokról,hétköznapi problémákról

                         cs.ang-gamb-ang.gif    


A minket körülvevő látható és láthatatlan világ:
A TEReMtÉSZET „építőkövei”


„Kezdetben volt egy nagy korong:
Lent a föld lapos s fent a csillagok.
Alattunk lent az ördögök,
Felettünk fent az angyalok.
Így játszadoztak az emberek,
Éltek és álmodtak, mi mást lehet,
De néhány kíváncsi ezek felett
Valami újat keresgetett.
Mert nem hitte el, hogy nem lehet:
A korong széléig merészkedett.
Hátukon egy-egy nagy hátizsák,
S csak gyűlt bele lassan az igazság,
Mely súly alatt a korong szélei
Elkezdtek lassan gömbbé hajlani.
Így hát egy helyre gyűlt a sok kíváncsi:
Most együtt kell valami jót csinálni!
Mert az angyalok fáztak az űrben fent,
Az ördögök unták a pokolban lent,
Hát összegyűltünk a felszínen,
Hisz békésen elférhetnénk ennyien.

(V-Moto'Rock : A Gömb. Szövegíró: Demjén Ferenc 1982)

cs.--gamb.sziv--.gif

TÉR-MÉR-ték, ŐS-ELEMek


Gondolkodtál-e már azon, kedves Olvasóm, mi is az a TÉR...?…igen, itt éldegélünk háromdimenziós terünkbe bezárva. Pontosabban a testünk, a minket körülvevő tárgyak, sziklák, növények, állatok és más élőlények minden egyes részecskéje a térben található. Térben helyezkedik el Földünk is az összes csillaggal, csillagrendszerrel és a bennük nyüzsgő ÉLETTEL együtt! Kockához szokott elménkben megjelenik egy koordináta rendszer, benne hosszúság, szélesség, magasság. Holott a tér ennél sokkal több: ide-oda hajlik, görbül a benne lévő – őt alkotó – anyagsűrűsödések miatt. Egyenes vonal nem létezik, így tökéletes kocka sem, csak a (kocka)fejünkben!

Nézzünk föl este a tiszta, csillagos égre! A szabad szemünk által látható tér csak néhány ezer fényévnyi távolságra terjed, míg a legmodernebb távcsöveink 15 milliárd fényévnyire látnak, és ez is csak egy mérési határ. A VÉG-TELENT KÉP-TELENek vagyunk FELFOGNI!  A tér egyébként is nagyon furcsa dolog. Ahol vagy, ott van a közepe – aTe SZEM-SZÖGedből. Nekem ITT van a középpont! Neked OTT! Másnak AMOTT! A régi magyar pásztorember tudta: ott a világ közepe, TENgelye, ahol leszúrja botját. TEN gyökszavunk kifejezi a TÉR, a TEREMTÉS határtalan szabadságát, nagyságát: TEN-GER, TEN-MAG-AD. A teret mindannyian másképp érzékeljük, így azt lehet mondani, hogy a TÉR a benne lévő, tőle elválaszthatatlan ANYAGGAL együtt GONDOLATI ÉPÍTMÉNY! Mi, tudatos lények, folyamatosan TERemtjük a TERet!

Az iskolában úgy tanultuk, a pontnak nincs kiterjedése. Ha két vonal metszi egymást, közös részük az elemi PONT, kiterjedése (dimenziója) 0, tehát önmagában, fizikailag nem létezik, csak valaminek részeként. Mégis, a PONT a TERemtés, a TEReMtÉSZET forrása! Nevezhetjük úgy is, hogy ITT, OTT, EMITT, AMOTT. Benne van minden, de csak mint lehetőség, megvalósulatlan állapot1. Ezért a pont, bármilyen jelentéktelennek tűnik is, valójában a MINDENSÉG, végtelen számú dimenzióval! A pontnak kitüntetett helye van, valamit kijelöl. Innen indul ki a tér, a teremtés, a TEReMtÉSZET. Innen terjed gömbhéjszerűen! Ha kijelölöd önmagadnak ezt a pontot, érezni fogod a körülötte táguló teret! A ponton végtelen számú VONAL húzható át: Pont, mely sugarakat bocsát ki, akárcsak egy fényforrás.
A VONAL lehet a végtelenbe nyúlóan egyenes, cikkcakkos, hullámos, vagy bezárul, esetleg hurkokat alkot, önmagát metszi. Egydimenziós.
Önmagában a vonal sem létezik, mert nem tudunk végtelenül vékony vonalat húzni. Csak valaminek a részeként lehet meghatározni.

Nyitott és zárt vonalak
FELÜLET, FELSZÍN: Kétdimenziós, vastagsága nulla. Lehet sík, hullámos, akár rücskös is; önmagába záródhat, akár egy gömb, vagy gyűrű;lehet végtelenbe zuhanó „fekete lyuk”. Önmagában nem létezik, csak valaminek a részeként. A Világegyetem két távoli pontját összekötő féreglyuk
TÉRFORMA: 3 dimenziós, itt lépünk a kézzel fogható világba. Legegyszerűbb és legtökéletesebb forma a gömb, melyet egy gömbfelület és a belé zárt térrész alkot.  További térdimenziók: Jelen világunkban csak ezek 3D vetületét vagyunk képesek érzékelni. Mégsem mondhatjuk, hogy nem léteznek többlet-kiterjedések. És ha vannak többlet-kiterjedések, vannak egymásba fűződő párhuzamos világok is, melyekbe fizikailag egyelőre nincs szabad átjárásunk

Őselemek
Régi, EGY-esítő felfogás szerint a körülöttünk lévő világ négy őselemet tartalmaz, melyek folyamatosan kölcsönhatásban állnak egymással.
Ezek a következők 4 :
* a TŰZ,
* a VÍZ,
*aFÖLD, 
                                                                                                       *aLEVEGŐ.                                                                                        Kínában viszont öt elemet tartalanak számon: tűz, víz, föld, fém, fa. Ezek az elemek szüntelenül rombolják a többit: a víz elmossa a földet és eloltja a tüzet, a tűz elemésztheti az éltető levegőt és elpárologtatja a vizet. A föld elállja a víz útját, és így tovább. Nem tudjuk, melyik ezek közül az elsődleges elem, mindenki mást mond. Számos teremtésregében szerepel az ősvíz, melyből az ősföld kiemelkedett. Az ősrobbanás elmélete szerint tűzből született a Világegyetem. De ki vagy mi gyújtotta be a tüzet, és mivel? Tán gyufája volt? Ezt az ellentmondást csak egy ötödik elem léte oldhatja fel: a szervező ERŐ-MEZŐ5 (Teremtő életenergia, őstudat, Isten), SZELLEM, SZER-ELEM, mely mindent áthat és egyensúlyba hoz. Ha ez a szervező erő megszűnne, az egész világ föloldódna a ZŰRben, mert a korábban felsorolt négy alapelem elpusztítaná egymást.

                                                       forrás:Kalemandra_Teremteszet,  részlet

          cs.--gamb.sziv--.gif

Tér és pont

„Egyetlen pont sem fér el a térben.
A tér csak az érzékek részére tűnik határtalannak;
tulajdonképpen szűkebb, mint a pont.
Ami határtalan: kiterjedéstelen; ami kiterjedéstelen,
abban a végtelen nagyság és végtelen kicsinység ugyanaz.
Isten nemcsak végtelen nagy, hanem végtelen kicsiny is:
nincs az a parány, melyben teljes-mivoltában benne ne rejlene.
Isten és a mindenség egyetlen ponton belül van.”

(Weöres Sándor: A teljesség felé)

kezben.gif


Az IDŐ. FOLYamat és ÁLLapot

Íme, egy elég jó összefoglaló az időről. Forrás: Wikipédia.
„Világunkban az egyetlen állandó a változás maga. A világmindenség nem rögzített valami, összetevő részei a húroktól a csillagrendszerekig állandó mozgásban vannak, változnak és fejlődnek. Az idő e változás értelmezésére és mérésére kialakult fogalom. A megfigyelés tárgyai időben különböző állapotokban találhatók, melyeket azok múlt-, jelen- és jövőbeni állapotának tekintünk.
Az emberiség történelme során a különböző műveltségekben és korokban bekövetkező jelentős tényleges- és gondolati, világnézeti változásoknak megfelelően az idő mibenlétéről alkotott fogalmak is jelentősen változtak. Ezen felül pedig megfigyelhető, hogy a korok gondolkodói és a mindennapok emberei gyakran eltérő nézeteket vallanak az idő és a haladás tekintetében, melyek egymást kölcsönösen befolyásolták. Meg kell említenünk azt is, hogy a huszadik században a lélekelemzés és lélektudomány fejlődése új elemeket hozott e kérdéskörbe, melyek az évszázadok óta minden tudományágban vitatott kérdést tovább élezik.                                                                  

A kérdés az, hogy az idő a világmindenség alapvető tulajdonsága-e, vagy egyszerűen szellemi megfigyelésünk, azaz érzékelésünk terméke? Bár e kérdésre adott válaszok száma elégtelen az idő fogalmának tisztázására, azok értelmezése és viszonyaik feltárása érdekes válaszokat eredményez. Mindennapi életünkben az idő az események látszólag folyamatos sorrendjének érzékelésére utal. A gond abból adódik, hogy az idő emberi érzékelése a természetes haladással gyakran nem egyezik meg: Az időnként mindegyikünk által tapasztalt "időeltolódás" jelensége meghatározó jelentőségű. A személyes idő, az egyén belső időészlelése eseményekhez, történésekhez kötődik. Ez az idő sohasem egyformán telik, s tartamérzete függ az életkortól és főként az események személyes jelentőségétől, körülményeitől. Az idő nem látható, érzékszervekkel nem érzékelhető mivolta a művészi képzeletben néhány példázatos ábrázolásmód kialakulásához vezetett.

A mai természettudományos időfogalom teljesen elszakadt a hétköznapi tapasztalattól és az erre épített bölcseleti gondolkodástól. Fizikailag az
időt a megfigyelt rendszer rendezetlensége növekedéseként értelmezhetjük. Nevezetesen, a rendszer állapotának két egymást követő megfigyelése két eseményt szolgáltat, melyek a múltból a jelenen keresztül a jövőbe való haladást írják le. Ténylegesen, a történelem folyamán az idő mérési módszereiben bekövetkező változások nagymértékű behatással voltak az emberi gondolat fejlődésére. Az ősi kezdetleges napórák idejétől a modern atomórákig nagy utat tettünk meg. E fejlődés nemcsak az idő mérési pontosságát befolyásolta, hanem az emberek mindennapi életére és mindenekfelett a tudományos, bölcseleti és vallási gondolkodásra is nagy hatással volt.”
Az időnek csak akkor van értelme, ha valami mozog, változik. Idő önmagában nem létezik. Ezért TÉRIDŐ. A TERemtés, a TEReMtÉSZET  TÉRben történik, bár a folyamatot beindító "szikra" még téridőn kívüli.
Mivel FOLYamat, IDŐt vesz igénybe. Az idő pedig FOLYton FOLYvást  FOLYik, hol lassabban, hol gyorsabban. Sőt, néha úgy érezzük,
megáll. Ami változatlannak tűnik, arra azt mondjuk, időtlen. Aki/ami nagyon lassan, vagy egyáltalán nem változik, az KORtalan (nem KORhad!). Lehet, hogy ÖREG, de egyben ÖRÖK is. Ilyen a mi tökéletesen
kiforrott, édes anyanyelvünk. ÖREGistenünk pedig nem más, mint az ÖRÖK Isten, ÖRök ŐS-TEN.
Az idő az egyén számára úgy tűnik, mintha elágazás nélkül, egy irányba folyna.Természetesen nincs kizárva az sem, hogy az idő csigavonalszerűen tekeredjen felfelé, lefelé, összehurkolódjon, gubancolódjon, visszafelé folyjon. Egyetlen korlátja ennek a háromdimenziós fizikai világunk. Megváltozott
tudatállapotban viszont minden lehetséges, még ez is!

Ha jól belegondolunk, mégis elágazik az időfolyam, lehetséges jövőbeni ágakra. Lehet az embereknek egy ideig közös múltjuk, jelenük, de nem biztos, hogy közös lesz a jövőjük. Bizonyos esetekben olyan emberek találkoznak újra egymással, akiknek van közös múltjuk, akár gyermekkorból, akár előző életből is.

                                                                                                                             forrás:Kalemandra_Teremteszet , részlet

        cs.--gamb.sziv--.gif

                              Időfelfogásunk


Van egy külső, közös megegyezésen alapuló idő, melyet percekben, órákban, napokban, hetekben, hónapokban, években, korokban, korszakokban mérünk. Emellett mindenkinek van egy belső ideje is, mely az előbbitől független, és mindenkinél másként ketyeg.
Milyen érzés lehet másodpercek alatt évtizedeket átélni? Milyen az, ha „megáll az idő”? Akinek volt már halálközeli élménye, az tudja.
Ebben a téridőben alkotunk, „teremtészkedünk”. Tárgyakat, szellemi értékeket hozunk létre, a teremtett világot támogatva. Nem kell, hogy művészet legyen, amit létrehozunk, fenntartunk, lehet az akár gyermeknevelés, takarítás vagy kertészkedés is.

A nyugati gondolkodásmódban az ember legtöbbször csak valami homályos, távoli célra tekint, és bizony nagyot bukik, ha akadályok gördülnek útjába, mert nem tud kitérni. A nyugati embernek soha nem elég, mindig „növekedni”, fejlődni kell! Ezáltal feléljük környezetünket, bolygónkat, önmagunkat is. Itt már szó sincs teremtészetről! Egy példázattal élve: megyek az úton, figyelem a távoli templomtornyot,
nem nézek a lábam elé, és közben hasra esem egy göröngyben. Nem tudok más úton sem menni, mert két oldalt sűrű tüskebokrok nőnek. Ekkor megszólal egy hang: nézz már végre a lábad elé is, ne csak a toronyra!

A keleti – és az ősi magyar szemlélet szerint is, nem a fejlődés végcélja a lényeg, hanem az út, a körforgás, és a természettel való teljes összhang. A célokat apró lépésekkel, könnyedén elérhetjük, miközben az útra is odafigyelünk. Számos út kínálkozik, kinek mi tetszik, azt választja. Ha ezt követjük, nincs többé görcsös igyekezet, rohanó élettempó. Keretet ad tevékenységünknek az a tény, hogy az éjjelt nappal követi, és az évszakok is körkörösen változnak. Más csillagokat látunk télen, és másokat nyáron.
A jelen egy kiterjedés nélküli pontnak látszik az idővonalon, mégis az egyetlen, ami létező. Éljük át a jelen pillanatot, hiszen mindig MOST van, a múlt elszállt, a jövő még nem érkezett el. Nem kell aggódni az idő miatt, nem maradunk le semmiről. Testünk előbb-utóbb megöregszik, és meghal, de a lélek örök és újra megszületünk.
Az időbeli folyamat többek között fejlődést, növekedést is jelent. „NÖvény” szavunk eredetileg „NÖvevény”, olyan élőlény, mely folyamatosan növekszik, nem csak egy irányban, hanem szétágazik, bokrosodik, burjánzik. GYÖK-ÉR-ből nő ki SZÁRa, ÁGasboga. A NŐ gyermeket NEvel (NÖvel). Érdekes megfigyelés, hogy a növényi ábrázolások, díszítés (pl. tulipán, rózsa) általában a női minőséget fejezik ki, míg az állatok (főleg ragadozók, pl. oroszlán, sas, sólyom) inkább a férfi minőséget.
Ha megfigyelünk egy levelet, láthatjuk, hogy erezetében megismétlődik a fa ágszerkezete: a főér=törzs, főérből eredő mellékerek=ágak, mellékerekből eredő kisebb erek=gallyak.
A folyók rendszere szintén ilyen érhálózatot alkot, és ezek azok a helyek a földön, ahol a fák legerőteljesebben növekednek. Nekünk, magyar embereknek egyik legfontosabb jelképe az Életfa, mely magában foglalja az alsó, középső és felső világot. Felmászni rá nem
más, mint beavatási út. Próbatételek során így jut fel a népmese hőse az égi királyságba. Ilyen „Az égigérő paszuly” és hasonló mesék.

A növény mindig a Fény felé törekszik, mely minden más tápanyagnál fontosabb a növény számára. A vizet, tápanyagot tárolni tudja, fény hiányában viszont leáll a számára energiát és szénhidrátot termelő fotoszintézis („fényevés”). A gravitációs (nehézkedési) erő is legalább ilyen fontos, máskülönben szerencsétlen mag a sötét földben nem tudná, merre van a fölfelé, a fény forrása. „FÉny”szavunkkal gyönyörűen egybecseng a „FEnyőFA” (Fénylő Fa), mely karácsony idején beragyogja az év legsötétebb időszakát. A FÉNY
elősegíti a FA FEJlődését, FELfelé növekedését, melynek motorja a FOtoszintézis.

                                                  forrás:Kalemandra_Teremteszet, részlet

rajz.ut-foly.virerd.jpg

            

               Rezgések, érzékelés és illúzió


Rezeg, lüktet az egész világ. Rezeg a fény, az atomok, a bolygók, csillagok, csillagvárosok. Az anyag nem más, mint rezgés: állóhullámok bonyolult mintázata, melyet a Teremtő táplál energiával. Rezgés nélkül
nincs élet sem, mert a rezgés maga az élet jele.

A rezgéseket szűk határon belül tudjuk csak mérni, mert műszereink finomsága korlátozott. Jellemző mértéke a hullámhossz, a rezgésszám (frekvencia) és a kilengés (amplitúdó). Érzékeink is csak szűk határokon
belül tudják azonosítani a rezgéseket: szemünkkel a számunkra látható fényt, fülünkkel a számunkra hallható hangokat. Valójában a szagok, ízek és más fizikai-kémiai ingerek is rezgések, az anyag állóhullám-rezgései.
Akik tanultak fizikát, tudják, hogy ha a rezgésszámot megkétszerezzük, átugrunk egy oktávot. A „dó” hang újra megjelenik, csak sokkal magasabban. Ugyanazt a dallamot egy oktávval feljebb, vagy lejjebb eljátszva, a dallam jellege nem változik azon túl, hogy magasabb, vagy mélyebb hangú lesz. Fülünk több oktávot is képes érzékelni.
Ha a hangokra igaz az oktávok elmélete, a színekre és más rezgésekre is igaznak kell lennie. Igaz, szemünk itt csak egy bizonyos tartományt érzékel, ahol a „dó” a látható fény infravörös-vörös, a felső „dó” viszont
már az ibolya- ultraibolya határán áll.
 Az életet itt természetesen sokkal tágabban kell értelmezni. Eszerint minden élő, ami öntevékeny, önszabályozó, építkező.                              

A Világegyetem ÉL!

                                                        forrás:Kalemandra_Teremteszet, részlet

        cs.--gamb.sziv--.gif

                          Az éj sötétjében


Ha az éj sötétjében hallgatod a csendet, talán meghallod a hangot, mely a végtelenig terjed. Talán meghallod a hűvös őszi szélben a lehulló levelek utolsó sóhaját, és a magasban repülő Angyalok szárnyának selymes suhogását. Ha bánatos a lelked ők vigaszt visznek Neked, és ha nem is érzed, mindig fogják kezed. Puha érintésükkel letörlik homlokodról a gondszőtte ráncokat, és ők vigyázzák éjjelente szárnyaló álmodat. Ők a Kezdet és ők a Vég. Az ég és a föld közötti láthatatlan egység. Ők a kiinduló pont és a határtalan végtelen. Káoszban a rend, tudatlanságban az értelem.

Létezésük nem rejtély és nem is titok. Láthatod őket, ha szíved megnyitod. Én is egy ilyen Angyalt hoztam Neked, hogy vigyázza lépteid és fogja a kezed. Hogy általa megérintsen az Örökkévalóság. Szívedben ragyogjon a mennyei boldogság. Lelkedbe kigyúljon a szeretet fénye és átjárja tested az isteni béke...

angel1.gif

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 41
Tegnapi: 52
Heti: 386
Havi: 1 733
Össz.: 419 560

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Tér és idő
Békesziget - © 2008 - 2018 - bekesziget.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: én oldalam versek képek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »